У Општини Бела Црква живи 20.367 становника, на површини од 353 км2 у 14 насеља, што чини просечну густину насељености од око 58 становника по км2, по попису из 2002. године.

Структура становништва по основу националне и етничке припадности, по попису из 2002, приказана је следећим графиконом:

 
Demografski_polozaj_0005

 

Поред наведених група становништва, у Општини Бела Црква заступљени су, у оквиру удела у укупном становништву и Хрвати са 0,44%, Немци са 0,23%, Муслимани са 0,18%, Словаци са 0,14%, Руси са 0,08% и тако даље, обухваћени категоријом остали.

Структура становништва по полу, по попису из 2002.године представљена је следећим дијаграмом:

 

Demografski_polozaj_0006

По попису из 2002. године, природни прираштај био је негативан и износио је -107
односно на 1000 становника -5,3 промила.