СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број  6.                                            11. мај  2020. године                              Година  2020.         Стр.  126  

23.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.   129/07, 34/10 -УС, 54/11, 12/20, 16/20 аутентично тумачење, и бр.68/20),члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),

Општинска изборна комисија Општине Бела Црква на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

                    1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Бела Црква који су расписани 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Бела Црква, и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштинје општине Бела Црква.

4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

 

Број  6.                                              11. мај  2020. године                        Година  2020.        Стр. 127   Стр. 4

 

 

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Бела Црква.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бела Црква“.

О б р а з л о ж е њ е

                    Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Бела Црква за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Општинска изборна комисија је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине града општине Бела Црква, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Број  6.                                             11. мај  2020. године                             Година  2020.    Стр. 128     Стр. 4

 

 

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине града општине Бела Црква из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине  општине Бела Црква, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број:013-10/2020-01

У Белој Цркви 11. маја 2020. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                                                             ПРЕДСЕДНИК

 

Број  6.                                                     11. мај  2020. године                                       Година  2020

 

САДРЖАЈ

 

 

Редни број                                                                                                                             Страна

 

22. Р Е Ш Е Њ Е О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ………………………………………………………………………………………….126.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаје и штампа Скупштина општине Бела Црква, Милетићева бр. 2. Одговорни уредник Јадранка Милосављевић.Редакција и администрација: Одељење за скупштинске, општу управу и заједничке послове Скупштине општине.Бела Црква, телефон број 851-244. Годишња претплата износи 2.000,00 динара.Претплата се шаље на рачун број 840-742351843-94, позив на број одобрења 97 – 53-209 за приходе које својом делатношћу остваре органи и организације општина.

Тираж 50 примерака

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

списак бирача (1)

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е (1)

И З Б О Р Н А Л И С Т А (1)

С А Г Л А С Н О С Т ЗА НОСИОЦА ЛИСТЕ (1)

Izjava biraca (1)

И З Ј А В А кандидатура за одборника (1)