На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 –
одлука УС и 24/11), члана 29. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских
докумената („Сл.гласник РС“,бр. 31/10, 69/10 и 16/11), и члана 35 Статута општине Бела Црква
(„Сл.лист општине Бела Црква“, бр.8/2008), Скупштина општине Бела Црква, по претходно
прибављеном Мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове,
на седници одржаној дана 10.09.2014. доноси,
                                                 О Д Л У К У
О изради плана детаљне регулације „ВЕТРОЕЛЕКТРАНА КРУШЧИЦА“ на територији
Општине Бела Црква
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана детаљне регулације „ВЕТРОЕЛЕКТРАНА
КРУШЧИЦА“ (у даљем тексту „План“) на територији Општине Бела Црква у обухвату Просторног
плана општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 8/08)
Члан 2.
Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених
садржаја у склопу комплекса и то:
 да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности,
морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације)
створе плански и правни предуслови за изградњу ветроелектране
 дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на
електро-енергетски систем Србије
 дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у
ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру.
Члан 3.
Обухват Плана детаљне регулације „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ КРУШЧИЦА“ се простире
преко катастарских општина Крушчица, Бела Црква, Кусић и Калуђерово дуж међусобне
границе наведених КО у оријентационој дужини од 7.5км и ширини појаса од око 300м. У
Обухвату плана садржана је и траса прикључног кабловског вода, као и трасе каблова који
међусобно повезују ветрогенераторе. Укупна површина овог обухвата је око 215 ха.
Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница планског подручја дефинисаће се
приликом припреме и стручне контроле Нацрта плана.
Члан 4.
Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења за реализацију следећих
садржаја:
 Ветроелектрана – система од више ветрогенератора за производњу електричне
енергије уз помоћ ветра
 Ситем подземне енергетске и телекомуникационе кабловске мреже која међусобно
повезује ветрогенераторе и читав комплекс повезује са местом за испоруку произведене
енергије у постојећу електроенергетску мрежу и омогућава управљање
ветроелектраном.
 Систем приступних саобраћајница чија изградња представља привремену
реконструкцију постојећих атарских путева за потребе технолошког поступка изградње
ветропарка.
Члан 5.
Садржај Плана утврђен је:
 Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 –одлука УС и
24/11)
 Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник
РС“,бр. 31/10, 69/10 и 16/11), а планска решења дата овим Планом проистичу као
разрада основних стратегијских опредељења и смерница утврђених:
 Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“,бр.13/96)
 Просторним планом општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 8/08)
План детаљне регулације садржаће нарочито:
1. Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и
зоне;
2. Детаљну намену земљишта;
3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4. Попис парцела и локација за јавне површине, садржаје и објекте;
5. Коридоре и капацитете за јавну саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
6. Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
7. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
8. Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
9. Друге елементе значајне за спровођење Плана;
Члан 6.
Израда Плана је по фазама предвиђеним Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“,бр. 72/09 , 81/09 и 24/11).
Чланом 48. Став 8. Закона о планирању и изградњи дефинисано је:
„За израду и доношење мање сложених планских докумената, као и за мање измене планског
документа, на основу мишљења вршиоца стручне контроле, није обавезна израда и стручна
контрола концепта плана, већ се у складу са одлуком о изради и доношењу, односно измени
планског документа, одмах приступа изради нацрта плана.“
У складу са напред изнетим, након доношења Одлуке о изради Плана, приступа се
изради нацрта Плана.
Рок за израду Нацрта Плана детаЉне регулације је тридесет (30) радних дана од
датума прибављања свих релевантних података неопходних за реализацију посла (ажурне
топографске подлоге, ажурне подлоге са уцртаним катастром подземних инсталација,
инжењерско-геолошки услови, као и услови надлежних комуналних и других јавних предузећа)
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће заинтересовани инвеститор „ЕНЕРГЕТИКО“
д.о.о. Београд.
Носилац израде Плана је предузеће за пројектовање и консалтинг „Пројектура“д.о.о. из
Београда.
Члан 8.
Истовремено са израдом и усвајањем Плана, приступа се изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину.
Члан 9.
Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће се у просторијама Општинске управе.
Документација ПДР за преузимање:
Стратешки документ за преузимање: