На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи

(„Службени гласник Републике Србије“) .  Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласник РС”, бр.  72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – УС, бр. 98 од 8. новембра 2013 – УС и бр.132 и 145 од 9. децембра 2014)

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

 

оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ СА ШКОЛСКОМ ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ

 

Катастарска  парцела обухваћена Пројектом:  бр.2250 КО Бела Црква

Подносиоц захтева: Општина Бела Црква

 

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржају Пројекта је Алексић Мирјана и Брадваровић Татјана, у својству стручних сарадника за урбанизам.

Јавна презентација одржаће се од 19. до 25. јуна 2015. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2, соба бр.40,  сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта www.belacrkva.rs.

 

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 25. јуна 2015. године.

 

Примедбе доставити путем поште, лично или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

1-KAT-TOP PLAN-Model

2-SITUACIONI PRIKAZ-Model

3-SAOBRACAJ, REGULACIJA I NIVELACIJA-Model

4-INFRASTRUKTURA-Model

5-IDEJNO ARHITEKTONSKO RESENJE-Model

6-IDEJNO ARHITEKTONSKO RESENJE-Model

7-IDEJNO ARHITEKTONSKO RESENJE-Model

UP skole u Beloj crkvi