На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – УС, бр. 98 од 8. новембра 2013 – УС и бр.132 и 145 од 9. децембра 2014.године), и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања изградњи („Службени гласник Републике Србије“бр. 64/2015. године)
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква
оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ И ПРАТЕЋИХ ФУНКЦИЈА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10447/62 К.О. БЕЛА ЦРКВА
Катастарска парцела обухваћена Пројектом: бр.10447/62 К.О. Бела Црква Подносиоц захтева: Општина Бела Црква
Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.
Јавна презентација одржаће се од 1. jуна до 7. јуна 2017. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2, сваког радног дана од 10 до 14 часова, (телефон 013/851224, локал 114), као и преко интернет странице Општинског сајта www.belacrkva.rs.
Овлашћено лице за сва потребна обавештења о урбанистичком пројекту, одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове је Тимотијевић Гордана, дипл.екон.
Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, најкасније до 7. јуна 2017. године.
Примедбе доставити путем поште, или преко шалтерске службе Општинске писарнице .

Зелена пијаца – измена парцеле