Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Бела Црква

Општинска  управа Бела Црква

Одељење за урбанизам,привреду и

инспекцијске послове

Број: 320-45/2019-05

Датум: 18.06. 2019. године

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Бела Црква расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бела Црква

за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.

 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Бела Црква, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, Улица Милетићева, бр.2, први спрат, канцеларија 37 или са сајта w.w.w.belacrkva.rs.

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бела Црква за 2020. годину, на адресу: Одељење за урбанизам,привреду и канцеларијске послове, Општинске управе Бела Црква општине Бела Црква ул.Милетићева, бр.2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љиљана Блануша, телефон: 013/851-224, email:blanusa.lj71@gmail.com или лично у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела Црква Улица Милетићева, бр.2, први спрат, канцеларија 37.

 

Овај јавни позив објавити, на интернет страници општине Бела Црква, w.w.w.belacrkva.rs, огласним таблама месних канцеларија радио станици BC INFO.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дарко Богосављевић