Општинске службе

Централа :   013/ 851 224
Факс: 013/851-346

КАБИНЕТИ И ОДЕЉЕЊА 

ЛОКАЛ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – СЕКРЕТАРИЦАДалиборка Марковић

101, 853-346

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕВиолета Симић

102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕДарко Станојев

106

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕМарјан Алексић

103

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕСтанко Петровић, Живица Јанковић

104

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕПетар Витомиров

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ Алма Саватовић

122

НАЧЕЛНИК ЗА СКУПШТИНСКУ ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Милан Крстић

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕСнежана Радојчић

116

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕЈадранка Милосављевић Нишавић

109

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – КЛЕРмр. Барбара Радосављевић Туртуреја, Гордана Тимотијевић, Богдан Марко Михајловић

114

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕПредраг Стошић           111
ШЕФ ИНСПЕКЦИЈЕМилена Живановић

113

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈАБиљана Малушев, Снежана Драган, Ивана Остојић

013/851-326

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК  ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Оливера Арновљевић Рајин

120

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУЉиљана Блануша

120

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРВладимир Милићев

115

КОМУНАЛНИ НАДЗОРНИКДобрица Хераковић

115

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРЖељко Ђурђевић

115

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОРВалентина Хоц Симиџија

116

МАТИЧАРИИвана Путник Русован, Славица Јанковић, Гордана Рогач, Сава Аврам

118, 851-230

ЦЕНТРАЛА Нинку Драган, Ненад Лукач

119, 851-224

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

124

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУРадослав Ковачевић

122

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГЕ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕДрагана Николин

122

КЊИГОВОЂАМирјана Радишић

124

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТНО ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И КОНТИСТА БАЛАНСИСТА ТРЕЗОРА И БУЏЕТАСветлана Јовановић

123

ОБРАЧУНСКИ РАДНИК – БЛАГАЈНИКМарија Бабић

123

ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Владимир Радоњић

853-289

САВЕТНИК ЗА ПОРОДИЉСКЕ НАКНАДЕ, РОДИТЕЉСКИ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАКОливера Паковић

120

ПИСАРНИЦАВесна Митровић, Марија Остојић

130
131

САВЕТНИК ЗА БОРАЧКА ПИТАЊАМилица Стошић

132

БИРАЧКИ СПИСАКВитомир Топалов

013/851-230

ВОЗАЧМилан Шакота, Мирослав Таранџа

107

ШЕФ УРБАНИЗМАТатјана Брадваревић

107

СЛУЖБА ДОСТАВЕВинка Барбулеску, Зоран Труја

119

ОДРЖАВАЊЕБосиљка Павлов, Рената Малушев

/

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛАБорис Александровић,

013/851-326

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАНиколина Пајчиновић

108

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕДарко Остојић

114