Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква

Јавни позив
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бела Црква
Главна ЦПВ ознака: 50232000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Општина Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене и критеријума квалитета
Трајање уговора: у месецима: 156
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 5.12.2022. 12:00:00
Отварање понуда:  5.12.2022. 12:00:00

Public call
Name of the contracting authority: Municipality of Bela Crkva
Address: Miletićeva no. 2, Bela Crkva, 26340
Type of public procurement procedure: Open procedure
Type of procurement subject: Services
Name of procurement subject: Selection of a private partner and award of a public-private partnership contract for replacement, rationalization and maintenance of a part of the public lighting system by applying energy saving measures in the territory of Bela Crkva municipality
Main CPV code: 50232000
Data on lots
This procurement item is not divided into lots.
Main place of execution: Municipality of Bela Crkva
Criterion for contract award based on: Price and quality criteria
Contract duration: in months: 156
Procurement documentation is available with free, unlimited and unhindered direct access at: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Offers or applications must be submitted electronically at: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Deadline for submission of bids or application: 5.12.2022. 12:00:00
Bid opening: 5.12.2022. 12:00:00

Подели ово:

Архиве