Израда Студије о процени утицаја предметног пројекта на животну средину

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501- 14 /2017-05

Дана:03.05.2017.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 116

е-маил: ekologijabc@gmail.com

 

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да за  ПРОЈЕКАТ –  Сепарације шљунка, на катастарским парцелама: 1396/3, 1396/4, 1396/7 и  1396/9 које се налазе у КО Врачев Гај II, потес ,,Гајић“, на пољопривредном земљишту ван грађевинског подручја насеља, на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ,, Ecoagri Serbia“DOO, Екстравилан бб из Беле Цркве, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 14/2017-05 од  03.05.2017. године).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања, преко овог одељења.

 

 

Доставити:

1. Огласној табли:

-Општинске управе Општине Бела Црква

2. За опстински сајт ( www.opstinabackspace.agency/belacrkva )

3. Архиви

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве