Јавна набавка за санитарну сечу стабала

 

images

 

Јавни позив:Javni poziv
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Санитарна сеча стабала
Главна ЦПВ ознака: 77340000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Територија општине Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговорау месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 9.4.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 9.4.2021. 12:00:00
Место: У просторијама општине Бела Црква, мала сала
ул. Милетићева бр. 2
26340 Бела Црква
Подаци о поступку отварања понуда Службеник за јавне набавке Предраг Стошић

Подели ово:

Архиве