ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

На основу члана 63. став 2.   Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласник РС”, бр.  72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – УС, бр. 98 од 8. новембра 2013 – УС и бр.132, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања изградњи („Службени гласник Републике Србије“бр. 64/2015. године)

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

оглашава

 

               ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

 

За изградњу комплекса ЕТНО СЕЛО „ НЕРА“- излетнички туризам

 

Кат.парц.обухваћене Пројектом: 2877/2, 2878/1, 2878/3, 2879/1, и 2879/5,

К.О. Кусић 2.

 

Подносиоц захтева: Пољопривредно газдинство „ Љупче Коци“ ул. Цара Душана бр.7, Бела Црква

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

 

Јавна презентација одржаће се од 01.јула до 10.јула 2019. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2,  сваког радног дана од 10 до 14 часова, (телефон 013/851-224, локал 113), као и преко интернет странице Општинског сајта www.backspace.agency/belacrkva.

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 10. јула 2019. године.

 

Примедбе доставити путем поште,  или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве