ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

 

 

 

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града/Општине Бела Црква за 2015. годину (усвојеним Одлуком 06-08/2015-01 од 27.02.2015. године) закључује се:

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

У САРАДЊИ СА

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, дана 20.07.2015. године

 

Р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

У 2015. ГОДИНИ

 

 

I ОПИС ПРОГРАМА

 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

 

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе који имају место пребивалишта у Општини Бела Црква. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.

 

Послодавца – извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање/Комисије општине Бела Црква.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

 

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

 

 

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;

 • накнаду трошкова организовања обуке.

 

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

 

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

 

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

 • органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења.

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

 

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију) и
 • списак лица корисника услуга – за послодавцa – извођачa јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.

 

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца – извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.

 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси се на основу прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање/Комисије, а након провере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

 

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе, као и на огласној табли Општине Бела Црква.

 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање/Комисије општине Бела Црква.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми Број бодова
Јавни конкурс –  општи Јавни конкурс за особе са инвалидитетом
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине 10 10
Социјалне и хуманитарне делатности 10 10
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 5
Дужина трајања јавног рада 3 месеца 20 20
2 месеца 10 10
1 месец 5 5
Планирани број незапослених лица 31 и више лица 20 20
Од 11 до 30 лица 10 10
До 10 лица 5 5
Предмет јавног рада Санирање и отклањање последица поплава из 2014. године 10 10
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме 5 5
Претходно коришћена средства по програму јавних радова Коришћена средства и лица остала у радном односу*  10 10
Нису раније коришћена средства  10 10
Коришћена средства и лица нису остала у радном односу 0 0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале** 10 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 85 85

 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима, без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у програм јавних радова, засновао радни однос на неодређено време, одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

 

** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале“ подразумева да је директор филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвена корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

 

Директор филијале Националне службе и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавих радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

 

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
 • средство обезбеђења уговорних обавеза;
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);
 • фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

 

У циљу закључења уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

– за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;

– за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

 

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

– за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;

– за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

 

 

 

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:

– изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи меницу.

 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

 

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА

 

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од 10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;

– обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;

– организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

– изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;

– редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

– редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на текуће рачуне ангажованих лица;

– редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим лицима;

– редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

– достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након завршене обуке;

– месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;

– благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;

– Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

 

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Вршац Националне службе, односно у Испостави Бела Црква  или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. или www.zaposljavanje.vrsac.com, као и на сајту општине Бела Црква www.backspace.agency/belacrkva.

Prijava za javne radove BC LAPZ

 

Рок за подношње пријава је 05.08.2015. године.

 

Све додатне информације могу се добити у Општини Бела Црква на број телефона 013/851-244, Тамара Соколовић, као и у Филијали Вршац путем телефона 013/802-400.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Подели ово:

Архиве