ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

 

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела  Црква

Општинска управа

Број: 112-171/2017-03

Датум  29.12.2017.године

Бела Црква,ул.Милетићева бр.2

Општинска управа Бела Црква, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) члана 12.,13.,14. и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

I Орган у коме се радно место попуњава:

 

Општинска управа, у Белој Цркви, ул.Милетићева бр.2

 

II Радна места које се попуњавају:

 

1. Радно место имовинско-правни послови, у звању Саветник, – 1 извршилац.

 

Опис послова радног места:

           

Прати и проучава прописе из области из области имовинско-правних послова и стара се о њиховој примени, прати законе из стамбено-комуналне области као и све друге прописе везане за ову област, прати и проучава прописе из области просторног планирања и изградње објеката, грађевинског земљишта и стара се о њиховој примени и благовременом и уредном извршавању свих обавеза који из тих прописа произилазе, припрема нацрт Одлуке о накандама за грађевинско земљиште на територији општине Бела Црква и врши све потребне послове за реализацију ове одлуке, спроводи управни поступак, доноси решења односно решава о правима странкама у имовинско-правној области, припрема нацрте одговарајућих аката из стамбено-комуналне области, води неопходне евиденције у стамбено-комуналној области, сачињава нацрте одлука и других аката из области имовинско-правних односа и предлаже њихово доношење, израђује нацрте аката из надлежности одељења, прати прописе и даје иницијативу за усаглашавање аката или доношење нових аката у складу са законом, пружа стручну правну помоћ за питања из делокруга рада ресорног одељења,припрема извештај о раду Одељења у сарадњи са руководиоцем одељења, води потребне евиденције и сачињава информације и извештаје за потребе Скупштине и општинског већа из своје надлежности, стара се о спровођењу Закона о грађевинском земљишту, Закона о промету непокретности, Закона о експропријацији, комасацији и арондацији и доноси решења, уверења и др. из ових области, води поступак и доноси решења о спајању и одвајању домаћинстава, сачињава предлоге уговора у имониско-правној области, врши саслушање странака и сачињава одговарајуће записнике, води евиденцију о непокретностима у својини општине Бела Црква, саставља предлоге и подноси захтеве за укњижбу код РГЗ-а СКН Бела Црква, врши и друге послове који одговарају његовој стручности и радној способности а који су у непосредној вези са његовим редовним пословима предвиђеним овим Правилником а по

налогу начелника Општинске управе и руководиоца ресорног одељења, за свој рад одговара начелнику Општинске управе и руководиоцу ресорног одељења.

 

 

Услови за рад на радном месту:

 

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најамње 3 године радног искуства у струци.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Познавање Закона о запосленима у аутононим покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о општем управном поступку– усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 

 

2. Радно место израде пројеката,праћење и извештавање, у звању Саветник, – 1 извршилац.

 

Опис послова радног места:

           

Врши стручне послове у домену унапређења локалног економског развоја, остварује сарадњу са организационим јединицама Општинске управе, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу како би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој општине, прати стање у области привредног развоја, учествује у изради извештаја и анализа у циљу подстицања привредног развоја. Промовише концепт предузетништва, јавно приватних партнерстава, анализира услове на тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката. Контактира са међународним организацијама и донаторима, истражује могућности за

финансирање развојних програма. Припрема промотивни материјал и организује промотивне манифестације за учешће на сајмовима и привредним изложбама, за представљање града или оштине на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за економски развој. Организује обилазак објеката намењеним потенцијалним инвеститорима интересантних за инвестирање, учествује у реализацији развојних пројеката општине и обавља и друге послове из области локалне економског развоја по налогу Председника општине, заменика Председника општине. Ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања средстава од Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора. Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката. Задужен је да свакодневно прати преко интернета обављивање нових конкурса и о томе извештава Председника општине, заменика Председника или начелника општинске управе. Сарађује са комисијом за јавне набавке у циљу реализације пројеката. Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализације пројеката Извештава о добијеним донацијама. Прати рад тимова на реализацији донација из страних фондова. За свој рад одговоран је Председнику, Заменику председника општине, Начелнику општинске управе и начелнику одељења. Ради и друге послове по налогу Председника, заменика председника општине, Начелника општинске управе и начелника одељења. Задужен је да свакодневно прати преко интернета објављивање нових конкурса и о тиме Председника или Заменика председника Општине Непосредно ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања средстава од Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора. Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката. Сарађује са комисијом за јавне набавке и циљу реализације пројеката. Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализованих пројеката.

 

 

Услови за рад на радном месту:

 

Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од

најмање 240 ЕСПБ бодоова, мастер академске студије, мастер струковне студије,високо

образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, најмање 3 година радног искуства,положен државни стручни испит,познавање рада на рачунару.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Познавање Закон о општем управном поступку– усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 

 

III Место рада:

 

Општинска управа Бела Црква, ул. Милетићева бр.2.

 

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

 

Општинска управа, у Белој Цркви, ул.Милетићева бр.2, са назнаком „За јавни конкурс“.

 

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 

Божица Стојимиров, тел:013/851-224.

VI Услови за рад на радном месту:

 

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописно образовање.

 

 

VII Рок за подношење пријава:

 

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 30.12.2017.године када ће обавештење о јавном конкурсу бити објављено у дневним новинама „Дневник“.

 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука);

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

-уверење из казнене евиденције.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

 

 

IX Трајање радног односа:

 

За наведенa радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту биће благовремено и у најкраћем могућем року обавештени у којем термину ће се обавити провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. Кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

 

НАПОМЕНА:

 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Бела Црква Решењем бр. 112-171/2017-03 од 29.12.2017.године.

 

Овај оглас објављује се на web страници, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то у дневним новинама „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације www.backspace.agency/belacrkva на којој је објављен оглас

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

Подели ово:

Архиве