ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

Општинско веће

Број:

Дана:

Бела Црква

 

 

На основу чланова 95. и чл.96 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) и чланова 11,12,13,14 и 15.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање  радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Општинско веће општине Бела Црква оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква 26340

II Положај  које се попуњава:
Начелник општинске управе Бела Црква, на период од 5 година у звању положај у првој групи, предвиђено Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква.

Услови: Начелник Општинске управе Бела Црква, може бити лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци.

 

III Место рада: Бела Црква, Милетићева бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр.2,Бела Црква 26340 са назнаком: „Пријава на конкурс за попуњавање положаја“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Витомиров Петар дипл.правник, телефон 013/851-244.

Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневним новинама „Дневник“.


Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење државног органа у којем је лице радило; уверење из казнене евиденције; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

Подели ово:

Архиве