ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

На основу чл. 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- испр; 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014.) и чл. 8 Одлуке о отуђењу и закупу грађевинског земљишта Општине Бела Црква („Сл. лист Општине Бела Црква бр. 2/2015“), Председник Општине Бела Црква, на предлог Комисије за грађевинско земљиште, дана 11.07.2017. године доноси одлуку и расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

 

за изградњу објеката у складу са Урбанистичким пројектом Индустријског парка у Белој Цркви

 

ОПИС И БЛИЖИ ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛАМА

 

Грађевинске парцеле број: 2894/30, 2894/31, 2894/32, 2894/39, 2894/40 и 2894/41 КО Бела Црква, које се налазе у радној зони у Белој Цркви укупне површине 2808м² и у јавној су својини општине Бела Црква. Предметно грађевинско земљиште се отуђује  искључиво као целина и  понуђач подноси понуду за све наведене парцеле и наведену  површину земљишта.

 

ПОДАЦИ ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ

 

План парцелације и правила грађења дефинисани су Урбанистичким пројектом Индустријског парка Бела Црква усвојене од комисије за планове СО Бела Црква, закључком бр. 350-44-2/2007. год. и потврђено од Општинске управе Бела Црква бр. 353-38/2007-05 од 28.03.2007. год.

 

Наведене парцеле налазе се у индустријском парку Бела Црква, где се на основу  овог огласа могу градити искључиво производни објекти и они који су у функцији производње коју понуђач намерава да обавља.

 

УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ

 

Спајање горе наведних парцела и  њихово укрупњавање  до површине исказане у ставу један овог огласа  је у току  на основу израде Плана препарцелације са циљем добијања једне грађевинске парцеле.  Уколико се у току реализације инвестиције појави потреба за већом површином, укрупњавање је  могуће и у односу на ту већу површину.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНА НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА

 

Земљиште на коме се планира изградња је неплодно и не примењују се одредбе Закона о пољопривредном земљишту, које се односе на промену намене земљишта у грађевинско.

Обавеза привођења земљишта намени биће регулисана уговором о отуђењу, као и рок и правне последице у случају непривођења земљишта намени.

 

ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Парцеле је могуће прикључити на водоводну, електроенергетску и саобраћајну инфраструктуру. До изградње канализационе мреже, фекалне отпадне воде се могу сакупити у непропусну септичку јаму.

Будући власник има обавезу да са надлежним дистрибутерима закључи уговоре и уплати трошкове прикључака на инфраструктуру.

 

ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Почетна тржишна цена предметног земљишта исноси 333.590,40 динара.

Укупан износ излицитиране цене, будући власник земљишта је дужан да исплати у року од 15 дана од дана закључивања уговора о отуђењу.

 

ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ У НАДМЕТАЊУ

 

Депозит за учествовање у поступку јавног надметања износи 20% од почетне цене грађевинског земљишта, односно 66718,08 динара.

Депозит се уплаћује на рачун број: 840-841151843-84 позив на број 97  53-209. Прималац Општина Бела Црква, са назнаком „Депозит“.

Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта је 8 (осам) дана од дана јавног надметања.

 

ИЗНОС ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

На основу члана 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта („Сл. лист Општине Бела Црква бр. 2/2015“), допринос за уређење грађевинског земљишта не обрачунава се за  производне објекте и оне које су у функцији производње коју Понуђач намерава да обавља.

Рок за подношење затворених писмених понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања, закључно са 11.08.2017.године. Узеће се у обзир пријаве које се до тог дана предају или стигну у Општину Бела Црква, без обзира на који начин су послате.

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС

 

Пријава за учешће на јавном надметању, обавезно садржи:

– за правно лице и предузетнике: назив и седиште, порески идентификациони број,  потпис овлашћеног лица и печат;

– изјаву о прихватању услова огласа.

 

Уз пријаву доставити:

–  доказ о уплати гарантног износа 20% од почетне цене;

–  уредно овлашћење за заступање;

–  решење о упису у Регистар привредних субјеката – АПР или други одговарајући   регистар;

–   друге доказе предвиђене овим огласом;

–  износ који се нуди за својину на грађевинском земљишту, који мора бити у     минимуму већи за 5.000,00 динара од почетне цене.

 

Пријаву са прилозима заинтересовано лице може предати у затвореној коверти на писарници општинске управе у Белој Цркви или доставити на адресу: Општина Бела Црквa, ул. Светозара Милетића бр.2, 26340 Бела Црква, са назнаком „за Комисију за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем“. У пријави се обавезно наводи производна делатност којом понуђач намерава да се бави, са доказима који потврђују озбиљност понуде, и то: историјат обављања делатности понуђача, вредност инвестиције, објекти који намеравају да се изграде, ако је предвиђена фазно по фазама, број радника који учесник намерава да запосли-минимум 10 (десет) радника, време реализације инвестиције и почетак рада, сајт понуђача и други подаци које понуђач сматра да су потребни.

Ако понуда учесника не садржи све потребне податке са одговарајућим доказима којима се потврђују услови из претходног става или су подаци дати супротно објављеним условима или није достављен доказ о уплати гарантног износа, понуда таквог понуђача се не узима у обзир.

 

ГУБИТАК ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТОВАНОГ ИЗНОСА

 

Уколико понуђач који је проглашен најповољнијим понуђачем не закључи уговор о отуђењу, губи право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСКИДУ УГОВОРА

 

Уколико лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта или не испуни услове предвиђене уговором, уговор о отуђењу се једнострано раскида и губи се право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија може предложити да се Уговор закључи са следећим најповољнијим понуђачем, и даље док таквих понуђача има.

 

 

 

 

 

Отварање  писмених понуда ће се одржати у малој сали Општинске управе у Белој Цркви, ул. Светозара Милетића бр. 2, дана 16.08.2017. године са почетком у 12:00 часова. Отварање понуда ће се одржати, и ако се пријави само један учесник који испуњава услове огласа.

 

Контакт:

Заинтересована лица се за ближе информације везано за наведену документацију могу се обратити  Мирославу Шинжар на телефон број 0693555022  или  Барбари Радосављевић Туртуреја  тел.013851224  у згради општинске управе у Белој Цркви, ул. Светозара Милетића бр. 2, 26340 Бела Црква а за разгледање парцеле Снежани Радојичић на телефон број 013/851224  у згради општинске управе у Белој Цркви, ул. Светозара Милетића бр. 2, 26340 Бела Црква.

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

Општинска управа Бела Црква                                       Председник комисије

Број: 011-15/2017-02

Дана: 11.07.2017.године                                                     Мирослав Шинжар

Бела Црква

Подели ово:

Архиве