ЈАВНИ ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

ОПИС И БЛИЖИ ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Предмет отуђења су следеће непокретности:

1.Објекат са земљиштем на парцели бр. 2782/57 КО Бела Црква општина Бела Црква.

Предметни објекат је спратности По+1+Пк, површине у основи 488 м2, укупне површине 1464 м2, укупна површина парцеле износи 1876 м2.

Почетна цена износи 29.200.000,00 динара;
Vrtic 1 Vrtic 2 Vrtic 3

2.Пословни простор на парцели бр. 1129/1 КО Бела Црква општина Бела Црква евид.број 29, бр.улаза 3А, бр.стана 3, под број стана А, укупне површине од 53 м2.

Почетна цена износи 1.700.000,00 динара;

Novi dom 02

3.Пословни простор на парцели бр. 1129/1 КО Бела Црква општина Бела Црква евид.број 30, бр.улаза 3Б, бр.стана 3, под број стана Б, укупне површине од 110 м2.

Почетна цена износи 3.500.000,00 динара;

Novi dom 13

4.Стамбено-пословна зграда на парцели бр. 1483 као и парцела 1482/2 КО Бела Црква општина Бела Црква. Објекат је спратности П+1, у склопу стамбене-пословне зграде налази се пословни простор за који није утврђена намена евид.број 3, бр.улаза 1, бр.стана 3, укупне корисне површине 20 м2,  пословни простор за који није утврђена намена евид.број 4, бр.улаза 1, бр.стана 4, укупне корисне површине 68 м2, пословни простор за који није утврђена намена евид.број 6, бр.улаза 1, бр.стана 6, укупне корисне површине 43 м2 као и Први спрат површине 284 м2, што све укупно чини површину од 415 м2. Укупна површина парцеле бр.1482/2 је 140 м2.

Почетна цена износи 22.000.000,00 динара.

НАПОМЕНА: у склопу овог објекта постоје два стана и један пословни простор који су у приватном власништву, исти се налазе у приземљу;

Direkcija 1 Direkcija 2 Direkcija 4 Direkcija 5

5.Грађевинско земљиште парцеле 2893/62, 2893/63 и 2893/64 КО Бела Црква опшина Бела Црква, свака површине од 143 м2.

Почетна цена по парцели је 1.500.000,00 динара;

6.Грађевинско земљиште парцелa 2893/60 КО Бела Црква општина Бела Црква, свака површине од 77 м2.

Почетна цена 1.000.000,00 динара.

Jugopetrolovo 3 Jugopetrolovo 2 Jugopetrolovo 1

ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ У НАДМЕТАЊУ

 

Депозит за учествовање у поступку јавног надметања износи 20% од почетне цене непокретности.

Депозит се уплаћује на рачун број: 840-733804-34.

Прималац Општина Бела Црква, са назнаком ,,Депозит“.

 

 

НАЧИН ОТУЂЕЊА

 

Отуђење непокретности из јавне својине општине спровешће се јавним надметањем.

Лицитациони корак износи 10.000,00 динара.

 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која доставе благовремене и потпуне пријаве.

 

Потпуна пријава мора бити поднета на прописаном обрасцу којим се прихватају услови из јавног огласа и услови за враћање, односно губитак права на враћање депозита, мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује као и број рачуна за враћање депозита.

Уредна и потпуна пријава поред напред наведеног мора да садржи све податке о подносиоцу пријаве и то:

-ЗА ПРАВНА ЛИЦА: назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу, извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, потврда о пореском идентификационом броју,оригинал доказа о уплаћеном депозиту.

-ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: име и презиме, адресу, број личне карте, фотокопију личне карте,  матични број и број телефона и мора бити потписана, оригинал доказа о уплаћеном депозиту а ако је то лице предузетник уз пријаву се доставља и извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар и потврду о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен уз непокретност за коју се пријављују.

На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, сматраће се непотпуном пријавом.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Пријаве за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Општинске управе општине Општина Бела Црква до 20.05.2021.године до 15:00 часова. Пријаве послате поштом потребно је да пристигну на писарницу до наведеног времена.Пријаве пристигле после назначеног времена, биће одбачене као неблаговремене.

Рок за подношење пријава за јавно надметање је 20 дана од дана јавног оглашавања у

„Српском телеграфу“ дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти на адресу Општина Бела Црква, ул.Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква са назнаком „Комисија за спровођење поступка прибављања, располагања и управљања непокретности у јавној својини општине Бела Црквапријава за учешће у јавном надметање – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте наводи  се  назив  подносиоца  пријаве  са адресом и контакт телефоном.

Јавно надметање ће се одржати дана 21.05.2021. у 10 часова у сали Скупштине општине Бела Црква улица Милетићева бр.2.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Пријава је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу.

 

 

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка прибављања, располагања и управљања непокретностима у јавној својини општине Бела Црква, образована Решењем Председника општине Бела Црква број: 020-23/2021-02.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве у току јавног надметања не прихвати почетну цену као купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену,губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, односно највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 15 дана од дана доношења Решења о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора или не уплати цену у року од 15 дана од дана закључења Уговора, уплаћени депозит неће бити враћен а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Образац пријаве за физичка и правна лица а којим се прихватају и услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита, информација о локацији за грађевинско земљиште као и фотодокументација предмета продаје доступни су на сајту општине Бела Црква www.backspace.agency/belacrkva .

По окончаном поступку јавног надметања Комисија доставља записник са предлогом одлуке Општинском већу које доставља предлог одлуке Скупштини општине на даље одлучивање.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка, доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. Ово решење је коначно. Скупштина општине може одустати од отуђења одређене непокретности све до доношења Решења о избору најповољнијег понуђача у ком случају се врши повраћај депозита најповољнијем понуђачу.

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине, закључује Председник општине, на основу правноснажног Решења о избору најповољнијег понуђача, а након прибављеног мишљења Правобранилаштва.

 

Напомена:

Разгледање наведених непокретности је сваког радног дана, почевши од 05.05.2021.године до дана одржавања јавне продаје, 21.05.2021.године. у периоду од 10-12 часова, уз обавезну претходну најаву електронским путем на адресу kabinetbc@mobilpro.rs.

Наведене непокретности отуђују се у виђеном стању без права купаца на накнадну рекламацију.

Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са горе наведеном непокретности, могу се добити у Општинској управи општине Бела Црква, број телефон 013/851-224, у времену од 10-12 часова.

Оглас:оглас

ОБРАЗАЦ  – ФИЗИЧКА ЛИЦА: Obrazac prijave – fizicka lica

ОБРАЗАЦ  – ПРАВНА ЛИЦА:Obrazac prijave – pravna lica

Информација о локацији:informacija o lokaciji


Подели ово:

Архиве