ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6., 7. и 12. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о поктретању поступка двања у закуп стоматолошке ординације дома задравља у Јасенову и Решења о образовању комисије за расписивање јавног огласа за давање у закуп  пословних просторија у јавној својини апотеке и делова објекта апотеке Дома Здрвља бр.037-399-2/2019-02 од 16.09.2019. год, Комисија расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Општина Бела Црква у име и за рачун Дома Здравља Бела Црква као носилац права јавне својине на пословним просторијама, позива све заинтересоване да учествују у поступку прикупљања писаних понуда ради узимања у закуп пословних просторија стоматолошке ординације Дома Здравља Бела Црква.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене јавним позивом.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију и бесплатно је преузети у просторијама општине Бела Црква у улици Милетићева бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 18.09.2019 год. до 30.09.2019. год. у периоду од 7 часова до 15 часова, на интернет страници оптине Бела Црква или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, односно до 30.09.2019. год. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 30.09.2019.год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама општине Бела Црква у улици Милетићава бр. 2 у Белој Цркви (велика сала).

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће Одлуку о прихватању понуде донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити на тел. 013/851-244 или на е-mail: ilijasimic82@gmail.com и у просторијама општине Бела Црква.

 

Konkursna dokumentacija 12.09.2019

 

Подели ово:

Архиве