ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Правилник), број 037-386/2015-02, од 21. децембра 2015. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и Уговором о додели средстава за набавку пакета грађевинског материјала, која су обезбеђена у буџету Републике Србије а на име контрибуције Републике Србије, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Општине Бела Црква(у даљем тексту: Општина),  Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевиснког материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

доделом 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на

територији Општине Бела Црква

 

 

 

I. Предмет јавног позива

 

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Општине Бела Црква за најмање 5 породичних домаћинстава.

Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, у максималном износу до 1.080.000,оо динара, по породичном домаћинству.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

II. Корисници

 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања (у даљем тексту: Помоћ), могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

– избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и

– угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Бела Црква.

 

 

 

 

III. Услови за избор корисника

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

  1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
  2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине пре дана објављивања Јавног позива;
  3. да подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност са  грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена индивидуална стамбена изградња;
  4. да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
  5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
  6. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3.;
  7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
  8. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађвинског материјала у висини до 184.000,00 РСД, као и да нису корисници порограма стамбеног збрињавања у процесу  повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
  9. да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији.

 

 

IV. Мерила за избор корисника

 

Ред првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

 

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства (висина прихода се утврђује по члану породичног домаћинства, бодови се додељују по породичном домаћинству):

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

10) Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства:

10.1) до 15 м² – 50 бодова (по домаћинству);

10.2) до 24 м² – 30 бодова (по домаћинству).

 

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце,

2) већи број чланова породичног домаћинства,

3) има трудну жену у породичном домаћинству,

4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе,

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

V. Потребна документација

 

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

 

1)      Попуњен образац пријаве (образац пријаве се може преузети у код повереника за избеглице Општине Бела Црква);

2)      Фотокопију избегличке легитимације / решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца захтева, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3)      Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);

4)      Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5)      Уверење Полицијске станице о пријави пребивалишта/ боравишта на територији општине за све чланове породичног домаћинства;

6)      Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

7)      Изјаву оверену у општинском органу управе или суду да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (изјава на прописаном обрасцу може се преузети код повереника за избеглице Општине Бела Црква); Комисија проверава наводе из изјаве.

8)      Уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;

9)      Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

−   за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у општинском органу управе или суду;

10)  Доказ о приходима:

−      Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у општинском органу управе или суду да је незапослен и нема примања;

−      Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

−      Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу  објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;

−      Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не оставрује приходе од пензије – изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

11)  За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 10) овог става (докази о приходима);

12)  Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

13)  Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

14)  Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

15)  За једнородитељску породицу прилаже се:

−       потврда о смрти брачног друга;

−       решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

−       извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;

−         пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета и (за оба) изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

16)  Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије

17)  Доказ о власништву/сувласништву (лист непокретности не старији од шест месеци);

18)  Дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа да се земиљште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу.

 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

 

 

VI. Поступак за утврђивање листе реда првенства

 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.

 

Документација се доставља у писарницу Општине или путем поште на адресу: 26340 Бела Црква, Милетићева бр.2 са напоменом „За јавни позив – Регионални стамбени пројекат – потпројекат 2,  грађевински материјал” .

 

 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је од 18/01/2016  до 17/02/2016.

 

 

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама јединица локалне самоуправе и месних заједница на које се Јавни позив односи, и на интернет презентацији Општине Бела Црква и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Подели ово:

Архиве