ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Бела Црква

Општинска  управа Бела Црква

Одељење за урбанизам,привреду и

инспекцијске послове

Број: 320-45/2019-05

Датум: 18.06. 2019. године

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Бела Црква расписује јавни позив којим обавештава:

–      образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

–      високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

–      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бела Црква

за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.

 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Бела Црква, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, Улица Милетићева, бр.2, први спрат, канцеларија 37 или са сајта w.w.w.backspace.agency/belacrkva.

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бела Црква за 2020. годину, на адресу: Одељење за урбанизам,привреду и канцеларијске послове, Општинске управе Бела Црква општине Бела Црква ул.Милетићева, бр.2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љиљана Блануша, телефон: 013/851-224, email:blanusa.lj71@gmail.com или лично у просторијама Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове, Општинске управе Бела Црква Улица Милетићева, бр.2, први спрат, канцеларија 37.

 

Овај јавни позив објавити, на интернет страници општине Бела Црква, w.w.w.backspace.agency/belacrkva, огласним таблама месних канцеларија радио станици BC INFO.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дарко Богосављевић

Подели ово:

Архиве