ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ

 

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града/Општине Бела Црква за 2015.годину (усвојеним Одлуком 06-08/2015-01 од 27.02.2015. године) закључује се:

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

У САРАДЊИ СА

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, дана 20.07.2015. године

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА  

У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

 У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци, без заснивања радног односа.

Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем која нису стицала практична знања и вештине у занимању или су иста стицала  у периоду краћем од 6 месеци.

Незапослени који су у занимању стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за преостали период до 6 месеци.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

–       10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,

–       12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

–       14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац  који припада приватном сектору под условом:

–          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

–          да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања;

–          да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

–          да има најмање једно запослено лице;

–          да усавршава незапосленог са евиденције Националне службе који има пребивалиште у Општини Бела Црква који:

 • има средње, више или високо образовање
 • није стицао практична знања и вештине у занимању или је исте стицао  у периоду краћем од 6 месеци;
 • није био у радном односу код послодавца – подносиоца захтева,  у пероду од  6 месеци пре подношења захтева;

–          да има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

 • има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и  лице које се усавршава
 • има најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Документација за подношење захтева:

–          Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

–          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

–          обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД  у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

–          извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

–          извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

–          извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање  лица одређеног профила, односно занимања;

–          доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица и то:

 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.),
 • доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању/ усавршавању лица (одлука, решење, потврда  и сл.)

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се у Испостави Националне службе Бела Црква, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у просторијама Национaлне службе, као и  преузети са сајта www.nsz.gov.rs, www.backspace.agency/belacrkva или www.zaposljavanje.vrsac.com.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси директор филијале Националне службе за запошљавање на основу предлога Локалног савета за запошљавање/Комисије.

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

 

БОДОВНА ЛИСТА

бр

Критеријуми

Бодови

1.

 

Кадровски капацитети

Искуство ментора у оспособљавању/ усавршавању лица

(менторство)

Више од 73 месеца

15

Од 37 – 72 месеца

10

Од 12 -36 месеци

5

Радно искуство ментора у струци

Више од 73 месеца

15

Од 37 – 72 месеца

10

Од 13 -36 месеци

8

Од 6 -12 месеци

5

2.

Дужина обављања делатности

Пословање преко 6 година

15

Пословање од 3 –6 године

10

Пословање до 3 године

5

3.

Претходно коришћена средства Националне слубе по програму Стручна пракса

Проценат запослених лица  по завршетку програма Стручна праксе

Више од 71% запослених лица

40

Запослено од  51 -70% лица

30

Запослено од  31-50% лица

25

Запослено од   11-30% лица

20

Запослено до 10% лица

15

Није било запослених

0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Да

15

4.

Структура  лица

Ниво образовања лица која ће се усавршавати

Лица са средњим образовањем

15

Лица са вишим и високим образовањем

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по Јавним позивима из  2011.,2012. и 2013. године.

КритеријумПроценат запослених лица по завршетку програма стручне праксе“  подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС Националне службе.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Структура лица“, и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Динамика одлучивања  

 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом.

 

 

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба, Општина Бела Црква и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општина Бела Црква и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

–          незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних знања и вештина у складу са програмом усавршавања;

–          доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са уговором;

–          достави Националној служби Извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

–          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

–          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног усавршавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног усавршавања, изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Општини Бела Црква на број телефона 013/851-244, Тамара Соколовић, као и у Филијали Вршац путем телефона 013/802-400.

Zahtev za učešće u programu stručne prakse bez polaganja BC LAPZ

 

Јавни позив је отворен до 05.08.2015. године.

 

Подели ово:

Архиве