ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2015.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2015.ГОДИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

        I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Бела Црква, путем радио станица,који ће бити суфинансирани средствима опредељеним ребалансом буџета Општине Бела Црква за 2015.годину. Овим конкурсом опредељују се средства у  износу од  700 .000,00 динара.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Бела Црква о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа  Општине Бела Црква као локалне самоуправе, о збивањима у образовању,о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву и спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

        II ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је истинито,правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Бела Црква о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају из буџета општине Бела Црква, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.

        III ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРС ИМАЈУ:

а)издавач медија који је уписан у регистар медија,

б)правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

НА КОНКУРСУ СЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ САМО ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ, ИЗДАВАЧ ВИШЕ МЕДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА СВАКИ МЕДИЈ.

Правно лице или предузетник који је предходне године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором закљученим са општином Бела Црква по том основу.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СУ:

1)ПРОЈЕКАТ У СМИСЛУ ОВОГ КОНКУРСА ПОДРАЗУМЕВА ЗАОКРУЖЕНУ ПРОГРАМСКУ ЦЕЛИНУ ИЛИ ДЕО ЦЕЛИНЕ (ЖАНРОВСКА ИЛИ ВРЕМЕНСКА) КОЈОМ СЕ ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ОДНОСНО:

-ИСТИНИТОМ,НЕПРИСТРАСНОМ, ПРАВОВРЕМЕНОМ И ПОТПУНОМ ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА,

-ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПОДСТИЧУЋИ РАВНОПРАВНОСТ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА, СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА ИДЕЈА И МИШЉЕЊА, СЛОБОДАН РАЗВОЈ НЕЗАВИСНИХ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ МЕДИЈА, ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА И САДРЖАЈИМА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЖИВОТА, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

-ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА БЕЗ ОБЗИРА НА СТАРОСНУ ДОБ, ВЕРСКУ И ПОЛИТИЧКУ ОПРЕДЕЉЕНОСТ, НАЦИОНАЛНУ И РАСНУ ПРИПАДНОСТ,

-ИНФОРМИСАЊУ И ПОДРШЦИ У ПРОИЗВОДЊИ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА О ОБРАЗОВАЊУ УКЉУЧУЈУЋИ И МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ КАО ДЕО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, ЗДРАВЉУ ЉУДИ, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ, УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ, СЛОБОДНОМ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ, РАЗВОЈУ НАУКЕ, СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ВЕРСКИМ ПРАВИМА, ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, КУЛТУРИ, УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ, ПРИВРЕДИ, ПРЕДУЗЕТНИШТВУ, УНАПРЕЂИВАЊУ МЕДИЈСКОГ И НОВИНАРСКОГ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА,

-ИНФОРМИСАЊУ О ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЈАВНОСТ (ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА, О ДОГАЂАЈИМА И ЛИЧНОСТИМА О КОЈИМА ЈАВНОСТ ИМА ОПРАВДАН ИНТЕРЕС ДА ЗНА).

– КВАЛИТЕТНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.

2) УЧЕСНИК КОНКУРСА МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ИЗНОСУ КОЈИ НЕ ПРЕЛАЗИ 80% ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА А НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН КОНКУРСОМ.

        V ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 8 ДАНА (СЛОВИМА:ОСАМ ДАНА) ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ВЕБ-САЈТУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

        VI ПРИЈАВА

ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ НА ОБРАЗЦУ, КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА. ПОДОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ДУЖАН ЈЕ ДА УЗ ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ПОДНЕСЕ И СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

-доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника који се бави производњом медијског садржаја,

-доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

-пројекат, са детаљним описом,

-детаљно разрађен буџет пројекта (сепцификација трошкова исказане искључиво у динарима),

-спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Бела Црква,

-опционо-визуелна пројектна документација, фотографије, штампани материјал, материјал на цд-у и сл.

Пријава са документацијом се подноси у 1 примерку путем писарнице Општинске управе Бела Црква,Милетићева 2, са назнаком: За конкурс за јавно информисање, путем поште, препорученом пошиљком са свом потребном документацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

 

        VII ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

ПРИЈАВЕ НА КОКУРС БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ СУ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ПОДЕСНЕ ДА ОСТВАРЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ, НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧЕСНИК НА КОНКУРСУ ПРУЖА ВЕЋУ ГАРАНЦИЈУ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИМ И ЕТИЧКИМ МЕДИЈСКИМ СТАНДАРДИМА.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ СУ:

-значај пројекта за остваривање права на јавно информисање,

-доступност већем броју корисника,

-допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеје и вредности,

-оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање,

-унапређење медијског стваралаштва у области културе,науке и образовања,

-информисање и едукација деце и младих,

-период реализације пројекта,

-број планираних медијских садржаја

-износ средства за који се аплицира,

-примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат односи,

-значај, односно циљ који се планира остварити реализацијом пројекта,

-општи циљ пројекта (промена и корист за циљну групу у области јавног информисања),

-специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски одређени- очекивана позитивна промена у циљну групу),

-ризик односно могуће потешкоће у реализацији пројекта.

Оцену пројекта поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од три члана које именује Председник Општине Бела Црква и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

 

        VIII НАПОМЕНЕ

Образложено решење о расподели средства донеће Председник Општине  Бела Црква, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на наведеном веб-сајту Беле Цркве.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектих активности.

 

       IX ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на веб-сајту Општине Бела Цркве и на огласној табли.

 

Бр:037-355 /2015-02

Дана:04.12.2015.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                        Станко Петровић ср.

Подели ово:

Архиве