ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ

У складу са чланом 20. Став 1, а у вези са чланом 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ

 о процени утицаја на животну средину Пројекта – ИДР Систем за снабдевање водом ЗС ,Језеро“ са водозахватом на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј,  који се планира  у КО Врачев Гај I, КО Кајтасово и  у КО Дупљаја, на територији општине Бела Црква

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ПИК „Јужни Банат“,ул.Екстравилан бб,  Бела Црква, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта – ИДР Систем за снабдевање водом ЗС ,Језеро“ са водозахватом на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј, на катастарским парцелама: 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2644/10, 2644/4, 2644/5, 2644/6, 2644/7, 2644/8, 2645/2, 2645/3, 2648/1, 2655, 2751/2, 2751/1, 2750/3, 3787/5, 3787/1, 3787/4, 3919/2, 4983,3919/1, 3920/3, 3921/1, 4003/1, 4004/1, 4166, 4167/1, 4189, 4190/1, 4256, 4257/1, 4998, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4252, 4248/1, 4249, 4251/1, 4153, 4254, 4261/2, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266,    које се налазе у КО Врачев Гај I, затим на катастарским парцелама: 887, 894, 896, 897, 898, 902, 965, 918/2, 919, 920/3, 922, 924, 925, 926, 927/2, 928/1, 928/2, 928/3, 930, 931, 932, 933, 936/1, 937, 938/2, 940/2, 941, 942, 948, 951, 958/1, 958/2, 959, 960/1, 960/2, 960/3, 961/1, 961/2, 962 које се налазе у КО Кајтасово и  на катастарским парцелама: 3218 и 3201/2 које се налазе у КО Дупљаја, на територији општине Бела Црква.

 

У складу са чланом 3. став 1 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник Републике Србије“,бр.69/2005), увид у поднету Студију може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана од 10 до 14 часова закључно са 17.10.2018.године.

 

Јавност, заинтересовани органи и организације могу  доставити примедбе и  писано мишљење на Студију о процени утицаја на животну средину Општинској  управи  Бела Црква, Милетићева 2, Бела Црква, у складу са чланом 4.став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника.

 

У складу са чланом 20. став 3.Закона о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник Републике Србије“, бр.135/04 и 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА  о предметној студији о процени утица биће одржана у просторијама Општинске управе Општине Бела Црква у улици С.Милетића бр.2 у Белој Цркви у скупштинској сали, дана 19.10.2018.год., са почетком у 11 часова.

 

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве