ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Систем за снабдевање водом ЗС ,Језеро“ са водозахватом на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – ПИК „Јужни Банат“,ул.Екстравилан бб,  Бела Црква, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Систем за снабдевање водом ЗС ,Језеро“ са водозахватом на каналу ДТД Банатска Паланка – Нови Бечеј, на катастарским парцелама: 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2644/10, 2644/4, 2644/5, 2644/6, 2644/7, 2644/8, 2645/2, 2645/3, 2648/1, 2655, 2751/2, 2751/1, 2750/3, 3787/5, 3787/1, 3787/4, 3919/2, 4983,3919/1, 3920/3, 3921/1, 4003/1, 4004/1, 4166, 4167/1, 4189, 4190/1, 4256, 4257/1, 4998, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4252, 4248/1, 4249, 4251/1, 4153, 4254, 4261/2, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266,    које се налазе у КО Врачев Гај I, затим на катастарским парцелама: 887, 894, 896, 897, 898, 902, 965, 918/2, 919, 920/3, 922, 924, 925, 926, 927/2, 928/1, 928/2, 928/3, 930, 931, 932, 933, 936/1, 937, 938/2, 940/2, 941, 942, 948, 951, 958/1, 958/2, 959, 960/1, 960/2, 960/3, 961/1, 961/2, 962 које се налазе у КО Кајтасово и  на катастарским парцелама: 3218 и 3201/2 које се налазе у КО Дупљаја, на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 1, од 02.07.2018. године, закључно са 11.07.2018.године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве