ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

ЈАВНИ УВИД  ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Изградња  дистрибутивног гасовода средњег притиска до 16 bar, на територији општине Бела Црква од ГМРС ,,Бела Црква“ до индустријске зоне  у Белој Цркви на животну средину,

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – ЈП „Србијагас“, Нови Сад,  ул. Народног фронта 12 из  Новог Сада, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  Пројекта – Изградња дистрибутивног гасовода средњег притиска до 16 bar, на територији општине  Бела Црква од ГМРС ,,Бела Црква“ до индустријске зоне  у Белој Цркви, на катастарским  парцелама:4452/3, 4451/2, 4456/1, 4396, 4456/2, 4391/2, 4391/1, 4389, 4387/1, 4388, 4386/1, 4385/1, 4383/1, 4382/1, 4378/1, 4377/1, 4376/1, 4375, 4374, 4421, 4373, 4372, 4371, 4368, 4365, 4363, 4362, 4361, 4357/2, 4357/1, 4357/3, 4364, 4355, 4359, 4354, 4350, 10494, 4340/4, 4340/3, 4340/2, 4340/1, 10495, 10496, 2890/1, 2891/2, 2890/85, 2892/1, 2892/2, 2893/34, 10696/1, 2877, 2894/3, 2894/2, 10904, и 10903, које се налазе  у КО Бела Црква и 4515, КО Врачев Гај 1, земљиште је у грађевинском подручју насеља Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 1, од 01.04.2019. године, закључно са 10.04.2019.године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве