ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Хала за проузводњу обуће- 1. фаза

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-35/2018-05

Дана:28.08.2018.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 120

е-маил: ekologijabc@gmail.com

 

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Хала за проузводњу обуће- 1. фаза

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – „BRIDGE SRB“,d.o.o. ул.Београдска 44

из  Беле Цркве, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Хала за проузводњу обуће- 1. фаза, на катастарској  парцели:10901,    која се налази  у КО Бела Црква, у индустријском парку Бела Црква, на територији општине Бела Црква.

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 1, од 29.08.2018. године, закључно са 07.09.2018.године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Доставити:

1. Огласној табли:

– Општинске управе Општине Бела Црква

2. За опстински сајт ( www.opstinabackspace.agency/belacrkva )

3. ,,БЦ-ФЛЕШ“,Градић Пејтон бб, Бела Црква

4.  Архиви

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве