ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-1/2015-05

Дана:21.01.2015.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок. 112

е-маил: ekologijabc@gmail.com

Предмет: Достава јавног увида  за објаву

 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ПРОЈЕКТА – Идејног решења хладњаче са класирницом

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПИК,, ЈУЖНИ БАНАТ “ДОО Бела Црква, Екстравилан бб, из Беле Цркве, поднео је Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину Пројекта-  Идејног решења хладњаче са класирницом на адреси Соње Маринковић 32 у Белој Цркви у КО Бела Црква на катастарској парцели број:2804/1 на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 40, сваког радног дана од 23.01.2015. године до 02.02.2015. године у времену од 10 до 13 часова.

 

У току трајања јавног увида заинтересованa јавност може доставити мишљење овом органу у писаној форми , о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе  Бела Црква

Подели ово:

Архиве