ЈН: Имплементација плана унапређења ефикасности рада комуналних предузећа и квалитета комуналних услуга

images Јавни позив: Javni poziv (40)
Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Имплементација плана унапређења ефикасности рада комуналних предузећа и квалитета комуналних услуга
Главна ЦПВ ознака: 79400000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Општина Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 22.11.2021 Потписивањем Уговора о извршењу услуге, завршетак: 31.01.2022 По извршењу предмета јавне набавке
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 8.11.2021. 10:00:00
Отварање понуда: Датум и време: 8.11.2021. 10:00:00
Место: Седиште наручиоца у ул. Милетићевој бр.2, у Белој Цркви

Подели ово:

Архиве