К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ

На основу члана 9. и члана 59. Статута општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“, број 8/2008, 1/2009, 3/2010,4/2014 и 8/2016),Правилника о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Бела Црква„(Службени лист општине Бела Црква“, број 15/2016) и Закључка Општинског већа општине Бела Црква бр.06-1/2017-02 од 17.01.2017. ,Председник општине Бела Црква расписује

 

 

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Бела Црква  за школску 2016./2017. годину, са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског духа.

Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Бела Црква за 2017. годину („Службени лист општине Бела Црква “, број 14/2016) а у оквиру тачке 3.1. позиција 57.-социјална заштита некласификована на другом месту.

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА

 

Право на доделу новчане награде имају студенти са пребивалиштем на подручју општине Бела Црква који испуњавају следеће услове:

– да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,

– да се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе,

– да у току студија остварују најмање 180 ЕСПБ,

– да имају пребивалиште на територији општине Бела Црква најмање 12 месеци пре расписивања конкурса,

– да први пут уписују годину студија,

– да су остварили најмање просечну оцену 8,50 ( осам и педесет) у предходним годинама студија (збирно за све године студија),

– да нису студенти прве године студија – да им није истекао продужен статус академских студија (апсолвентски стаж),

– да нису у радном односу.

-да се школују за дефицитарна занимања.

-да нису корисници стипендија додељених од других органа или организација

 

 

Право на доделу новчане награде имају студенти мастер студија са пребивалиштем на подручју општине Бела Црква који испуњавају следеће услове:

 

– да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, као студенти Мастер студија,

– да су основне Академске студије завршили на високо школским установама чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина или јединица локалне.

 

 

 

самоуправе и да су се школовали на терет буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе,

– да су први пут уписали прву или другу годину Мастер студија, нису апсолвенти – да им се школовање финансира из буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе,

– да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија) остварили просечну оцену најмање 8,50 ( осам и педесет),

– да имају пребивалиште на територији општине Бела Црква најмање 12 месеци пре расписивања конкурса,

– да нису у радном односу.

-да се школују за дефицитарна занимања.

-да нису корисници стипендија додељених од других органа или организација

 

Право на доделу новчане награде имају студенти докторских академских студија са пребивалиштем на подручју општине Бела Црква који испуњавају следеће услове:

 

– да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе , као студенти докторских академских студија,

– да су основне Академске студије и мастер студије завршили на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и да су се школовали на терет буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

– да су први пут уписали прву, другу или трећу годину докторских академских студија,

– да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија) остварили просечну оцену најмање 8,50 ( осам и педесет),

– да имају пребивалиште на територији општине Бела Црква најмање 12 месеци пре расписивања конкурса,

– да нису у радном односу.

-да се школују за дефицитарна занимања.

-да нису корисници стипендија додељених од других органа или организација

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

.

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа документа:

1) Уверење о уписаној години студирања;

2) Уверење којим су према наставном програму високошколске установе на којој студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 8,50 (осам и педесет);

3) Штампане податке са електронске личне карте;

4) Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Бела Црква;

5) Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама (за студенте на студијама другог степена односно трећег степена);

6) Доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица НСЗ или оверену изјаву којом се потврђује да студент није у радном односу);

7)Изјаву оверену у писарници Општинске управе да нису корисници стипендија додељених од других органа или организација

НАПОМЕНА: Податке о дефицитарности занимања прибавља Комисија од Националне службе за запошљавање.

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Конкурс је отворен од   27.01.2017. године. до 11.02.2017.

 

V ПОСТУПАК

 

Кандидат за добијање новчане награде, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом.

Пријаве са доказима о испуњавању услова послати поштом или предати лично на адресу: Општина Бела Црква, Писарница, Милетићева 2 ,26340 Бела Црква, са назнаком „Конкурс за најбоље студенте“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Комисија утврђује предлог листе кандидата и објављује га на огласној табли Општине и сајту Општине www.backspace.agency/belacrkva

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања .

Кандидат подноси приговор општини Бела Црква , Комисији за избор најбољих студената. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

Комисија у року од 5 дана утврђује коначну листу кандидата и прослеђује Општинском већу општине Бела Црква који одлучује о додели и висини новчане награде.

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

 

Образац пријаве се може преузети са сајта Општине www.backspace.agency/belacrkva или у Општинској управи  Бела Црква у Канцеларији 32.

Напомена

Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Бела Црква на телефон 013/851-224 локал 108.

 

 

 

Република Србија                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква                                                       Дарко Богосављевић

Председник Општине Бела Црква

Број: 06- 2 /2017-02-01

Дана:   27.01.2017..године

ПРИЈАВА

Бела Црква

 

 

Подели ово:

Архиве