Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Комисија за јавну набавку

Број:04/2015

Дана:08.04.2015.године

БЕЛА ЦРКВА

 

Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012), Општина Бела Црква – Општинска управа, објављује

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца: : Општина Бела Црква – Општинска управа.

 

Адреса наручиоца: Милетећева бр.2,  Бела Црква.

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

Врста предмета: Услуге.

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове:Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Опис предмета набавке: Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква.

Назив и ознака из општег речника набавке: 77100000 – Услуге из области пољопривреде.

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети лично у згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви или на интернет страници Портала за јавне набавке или на интернет страници Наручиоца.

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).

 

Начин подношења пријава и рок за подношење понудаРок за подношење понуда истиче у 1200 часова 20.04.2015.године,  без обзира на начин достављања. Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда . (уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерaдни дан, последњим даном се сматра први наредни радни дан)

 

Адреса за подношење понуда је: Општина Бела Црква, Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква или лично, на наведеној адреси Наручиоца.

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:

 

НЕ ОТВАРАТИ

“ЈН број ЈН-У10/2015- Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 20.04.2015.године, са почетком у 1215 часова у просторијама  Општинске управе  Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви.

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца пријава.

 

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).

 

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: : Јовановић Биљана, телефон 013/851-224.

 

 

 

Председник Комисије

   Душан Стојанов

Подели ово:

Архиве