Набавка: Израда пројекта изградње саобраћајница и објеката нискоградње

 

images

Назив наручиоца: општина Бела Црква
Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Израда пројекта изградње саобраћајница и објеката нискоградње
Главна ЦПВ ознака: 71000000
Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: општина Бела Црква
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: почетак: 30.07.2021 По потписивању Уговора о изради пројкетно техничке документације, завршетак: 30.10.2021 По испоруци Пројекта за извођење
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 23.7.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 23.7.2021. 12:00:00
Место: Просторије општине Бела Црква
ул. Милетићева бр.2

Јавни позив:Javni poziv

Подели ово:

Архиве