Нацрт плана детаљне регулације “ Биогас постројења за проиводњу електричне и топлотне енергије“

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

                                                                    ЈАВНИ УВИД

У

 

Нацрт плана детаљне регулацијеБиогас постројења за    проиводњу електричне и топлотне енергијена територији општине Бела Црква

 

 Jавни увид у планско решење биће омогућено  од 03. јуна до 03. јула 2016. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта  www.belacrkva.rs.

 

Jавна презентација Плана , биће одржана 22. јуна 2016. године, у великој сали општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева бр.2,  у 12 часова.

 

Све примедбе и сугестије, у току јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити преко писарнице  Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 04. јула 2016. године.

 

 Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се великој сали, у згради Општинске управе Бела Црква , 15. jула 2016. у 12 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред Комисијом за планове.

PDR Biogas

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве