Нацрт Плана генералне регулације насеља Бела Црква

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014.), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64 од 20 јула 2015 год.)

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

                                                           ЈАВНИ УВИД

 

                                                                          у

 

                 Нацрт Плана генералне регулације насеља  Бела Црква

 

 

Предмет: Oбавештење  Jавнa седница Комисије за планове Скупштине Општине  Бела Црква ( дошло је до измене термина)

 

Обавештавамо Вас да је продужен рок јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације насеља  Бела Црква , у периоду од 22. јула 2016. до 06. септембра 2016.

 

Све примедбе и сугестије, у току јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити преко писарнице  Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 06. септрмбра 2016. године.

 

 Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се великој сали, у згради Општинске управе Бела Црква , 09. септембра 2016. у 12 часова.

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве