О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ,, ПИК „Јужни Банат“, ул.Екстравилан бб, Бела Црква, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта- Реконструкција хладњаче (објекат број 2), на катастарској парцели број 2804/1, KO Бела Црква, у Белој Цркви на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 40, у периоду од 17. децембра до 27. децембра 2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити писано мишљење, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве