О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл. 10. став  7. а у вези са чл. 11. и  29.став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ – Реконструкција хладњаче (објекат број 2), на катастарској парцели број 2804/1, KO Бела Црква, на територији општине Бела Црква, носиоца пројекта ,, ПИК „Јужни Банат“, ул.Екстравилан бб, Бела Црква, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, ( Решење број:501-74/2021-05 од 20.01.2022. године).

 

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинска  управа  Општине  Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве