О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу чл.10. став 7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ –  Изградња РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ „Бела Црква ПТТ UMTS/LTE1800/LTE800“- PAU126, PAL126, PAO126, на локацији у Белој Цркви, ул. Бели трг бр. 14 ( на објекту Поште Србије), на кат. парц. 2134, КО Бела Црква, носиоца пројекта – Предузећа за телекомуникације а.д.,,Телекон Србија“- Београд, Таковска 2, Београд, није потребна израда Студије о процени утицаја предметног пројекта  на животну средину (Решење број 501- 9/2022-05 од  04.07.2022. године).

 

Заинтересована јавност може извршити увид у донето Решење сваког радног дана од 10,00-13,00 часова у просторијама Општинске управе општине Бела Црква, ул.Милетићева бр. 2, на првом спрату, канцеларија бр. 40, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се изјављује надлежном другостепеном органу, преко овог одељења.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве