Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала

Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру потпројекта2- Регионални стамбени програм у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 9. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског матријала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника у оквиру потпројекта –2у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), дана 18.02.2019. доноси

 

 

О Д Л У К У

o решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Додељујe се бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање условастановања избеглица, и то следећим лицима:

 

Редни број

Број предмета

Презиме и име   носиоца домаћинства

Број чланова домаћинства

Настрадали или нестали чланови домаћинства

Малолетна деца

Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству

Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом

Стамбена ситуација

Материјални положај

Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу

Болести од већег мед. значаја

Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства

Укупан број бодова

1

037-56/2016-02

Граовац Милорад

40

0

0

0

0

0

20

0

0

50

110

2

037-63/2016-02

Обрадовић Вера

30

0

10

0

0

0

20

0

0

50

110

3

037-65/2016-02

Гашпаровић Жељка

20

0

0

0

0

0

20

0

20

50

110

4

037-76/2016-02

Вујаклија Љуба

40

0

0

0

0

0

20

0

0

50

110

5

037-79/2016-02

Брајковић Ранка

40

0

0

0

0

0

20

0

0

50

110

6

037-73/2016-02

Зебић Гојко

10

0

0

0

0

0

20

0

20

50

100

7

037-74/2016-02

Милиновић Миле

30

0

0

0

0

0

20

0

0

50

100

 

 
Лица рангирана на листи из става 1. Ове одлуке закључиће уговоре са Општином Бела Црква којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица.

O б р а з л о ж е њ е

 

По Јавном позиву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Бела Црква (у даљем тексту: Јавни позив), који је Комисија расписала 17.01.2016. године, лица из става 1. диспозитива ове одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложена документа, Комисија је утврдила да лица из става 1. диспозитива ове одлуке испуњавају услове за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала, прописане у јавном позиву и члану 4. Правилника о раду Комисије.

У складу са чланом 9. Правилника о раду Комисије, Комисија је донела Одлуку за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине БелаЦрква, број: 03/2017 од 16.03.2017. године (у даљем тексту: Одлука), која је садржала 4 породица и која је, у складу са чланом 15. Правилника о раду Комисије, објављена 16.03.2017. године. У ставу 2. Исте Одлуке наведено је да ће Општина Бела Црква потписати одговарајуће уговоре са лицима рангираним од броја 1 до броја 4, а с обзиром на расположива средства, која су била обезбеђена у оквиру Потпројекта 2 у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији. Лица из става 1. диспозитива ове одлуке, била су рангирана у Одлуци испод броја 4 и нису била обухваћена доделом помоћи за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала, с обзиром да су Потпројектом 2 обезбеђена средства за првих 4 рангираних корисника у Одлуци.

Комисија је, у складу са чланом 9. тачка 5. Правилника о раду Комисије, објавила Коначну листу реда првенства (у даљем тексту: Коначна листа), (која је напочетку садржала 13 лица, потом су два лица одбачена због тога што су им потребе биле мање од 4.500 евра, па су потом у првој фази само 4 лица од 11 рангираних добила грађевински материјал, који је до сада већ уграђен). Сада је за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала остало 7 лица, односно лица која су обухваћена Одлуком од броја 1 до броја 7 како стоји у горњој табели.

Споразумом о донацији који је потписан 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе у оквиру Потпројекта 8. Регионалног стамбеног програма (у даљем тексту: Споразум о донацији у вези са 8. потпројектом), предвиђено је, између осталог, и решавање стамбених потреба избеглица, које су рангиране у оквиру одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјла донетих у поступку спровођења потпројеката 2, али којима због недовољног износа средстава обезбеђених у оквиру потпројеката 2 за компоненту додела грађевинског материјала, нису решене стамбене потребе.

С обзиром да су у оквиру Потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији остварене уштеде, Банка за Развој Савета Европе је дописом од 5. новембра 2018. године упућеним Министарству за европске интеграције, на захтев Комесаријата за избеглице и миграције број 019-1715/49 од 19. октобра 2018. године, дала сагласност, да се део пакета грађевинског материјала који су обухваћени Споразумом о донацији за Потројекат 8. финансира из средстава уштеда из Споразума о донацији за Потпројекат 4.

Такође, Споразумом о донацији у вези са 8. Потпројектом, Прилог Б – Опис потпројекта предвиђено је да се за компоненту додела пакета грађевинског материјала поступак јавне набавке делимично спроводи децентрализовано, кроз грант шеме са јединицама локалне самоуправе као корисницима гранта.

С обзиром на протек времена од дана утврђивања и објављивања Коначне листе до дана потписивања Споразума о донацији у везиса 8. Потпројектом, односно обезбеђивања средстава за наведене намене, Комисија је након што је ценила испуњеност услова из члана 4.Правилника о раду Комисије и након верификације података о стању имовине, утврдила да од преосталих лица која су рангирана у оквиру поменуте Одлуке, 7 лица испуњава услове за решавање стамбених потреба доделом пакета грађевинског материјала.

Чланом 4. Правилника о раду Комисије, предвиђено је да подносилац пријаве може остварити помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз доделу пакета грађевинског материјала под следећим условима: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине/Града; да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у виси до 184.000,00 РСД; да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији.

Чланом 9. тачка 3. Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

Чланом 16. Правилника предвиђено је да подносилац Пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

У складу с чланом 8. Правилника о раду Комисије, Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија за избор корисника, у складу са овим правилником и применом Приручника за спровођење Пројекта.

 

Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву овe одлуке.

 

 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

 

Против ове одлуке може се поднети жалба Општинском већу Беле Цркве у року од 15 дана од дана уручења одлуке, преко Комисије.

 

 

 

Ову одлуку доставити:

–                    Лицима из става 1. Диспозитива ове одлуке;

–                    Надлежној Служби Општине.

[embeddoc url=“https://belacrkva.rs/files/2019/02/Image0153.pdf“ download=“all“]

 

Подели ово:

Архиве