Оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта

 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

објављује оглас

О OTУЂЕЊУ

Неизграђеног грађевинског земљишта

у јавној својини Општине Бела Црква на локацији

,,Југопетролово језеро“ у Белој Цркви

прикупљањем затворених писемних понуда

1.Предмет јавног надметања је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној  својини Општине, парцела за изградњу објеката топ бр. 2893/41, 2893/42, 2893/43, 2893/44, 2893/45, 2893/46, 2893/48, 2893/49, 2893/50, 2893/53, 2893/54, 2893/55, 2893/57, 2893/59, 2893/60 и 2893/61 све у површини од 77 м2, парцелама топ бр. 2893/38, 2893/39,2893/40, 2893/47, 2893/51, 2893/52 и 2893/65 све у површини од 143 м2, затим парцеле топ бр. 2893/62, 2893/63 и 2896/64 све у површини од 143 м2, к.о. Бела Црква.

2. На парцелама из тачке 1.овог огласа, могу се градити апартмански објекти и трговинско -угоститељских објеката спратности По+Пр+Пк, као и евентуално други објекти за које се може добити грађевинска дозвола.

3.Почетни износ цене за парцеле у  пов. од 77 м2 је, 1.010.000,00 а за парцеле у пов. од 143 м2 је 1.710.000,00 динара, а укупан износ за постигнуте цене купац је дужан да исплати у року од 15. дана од дана закључења Уговора о отуђењу.

4.Понуђачи су дужни да пре отварања понуде уплате гарантни износ од 15% од почетне цене из тачке 3. овог огласа, у корист Општине Бела Црква на рачун 840- 841151843-84  с позивом на  бр.97 53 20

5.Накнада за комунално опремање за парцеле у пов. од 77м2 износи 860.000,00 динара, а за парцеле у пов. од 143 м2 износи 1.445.518,00 динара, а цена за само грађевинско земљиште за парцеле од 77м2 износи 150.000, динара а за парцеле од 143м2 износи 264.482,00

6.Обавеза купца је да у року од две године од дана закључења Уговора о отуђењу изведе грубе грађевинске радове, а у року од 3. године од дана закључења наведеног уговора, исходује употребну грађевинску дозволу за изграђени грађевински објекат.

У случају неиспуњења обавеза из првог става ове тачке, општина Бела Црква има право на  раскид уговора о отуђењу и успостављање пређашњег катастарског тања у погледу својине корист Општине Бела Црква а бивши купац нема право ни у једном случају право на повраћај износа датог на име куповине земљишта и датих трошкова за комунално опремање истог.

 

2.

7.Продавац је обезбедио са Електродистрибуцијом Панчево ормар за електричну енергију за непосредно прикључење објекта на електричну енергију у нивоу трофазног прикључка од 25 ампера, шахт са кућним прикључком воде фи ¾ односно 3-5 м2 пропусне моћи на сат и канализацију фи 160, пошљунчни пут и јавну расвету саобраћајнице и земљишта..

8..Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица.

Учесницима који нису постали најповољнији понуђачи враћа се новац уплаћен на име гарантог износа, док се лицу које се прогласи за најповољнијег  понуђача новац задржава.Уколико исто лице после окончања отварања понуда и проглашења за најповољнијег понуђача одустане од своје понуде или не закључи Уговор отуђењу, нема право на враћање гарантог износа, који је дао на име учешћа.

9.Лица заинтресована за учешће на јавном надметању треба да поднесу писмену понуду у затвореној коверти на адресу: општина Бела Црква, Милетићева бр.2, са назнаком: Оглас за локацију ,,Југопетролово језеро“ са тачним топографским бројем парцеле и понуђеном ценом, која мора бити најмање за 5000,00 динара већа од почетне цене објављене у тачки 3. овог огласа.

Уз понуду обавезно приложити:

-изјаву да су познати услови огласа и да је са њима сагласан,

-изјаву да излицитирану цену плаћа најкасније 15. дана од  дана закључења уговора о отуђењу,

-изјаву да је сагласан са текстом нацрта Уговора отуђењу

-доказ да је уплаћен гарантни износ за лицитирану парцелу, у износу од 15% од  почетне   цене.

Понуде које не буду садржале наведене елементе прилоге сматраће се непотпуним и неће се разматрати.

Образац понуде Уговора о отуђењу, као и сви остали обрасци за горе наведене изјаве и све друге информације могу се добити у просторијама Општине Бела Црква, соба бр.33. или на контакт телефон 013/851-428  или 0693555022, сваког радног дана  од  8. до 15. часова.

10.Прво отварање понуда извршиће се дана 23. Јула 2018. године у 12 часова (понедељак) у просторијама Општине Бела Црква и даље сваког наредног понедељка до коначног отуђења свих предметних парцела, до када и овај оглас траје, а узимају се у обзир понуде које се тог дана и сата предају писарници или пристигну у општину Бела Црква, без обзира на који начин су послате.

11.Прикупљање затворених понуда и њихово отварање спроводи Комисија именована од стране председника општине Бела Црква.

Председник Комисије

Мирослав Шинжар,с.р.

Подели ово:

Архиве