ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Комисија за јавну набавку

Број:09-1/2016

Дана: 08.08.2016.године

БЕЛА ЦРКВА

 

Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бела Црква – Општинска управа, објављује

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца: : Општина Бела Црква – Општинска управа.

 

Адреса наручиоца: Милетећева бр.2,  Бела Црква.

 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

 

Врста предмета: Добра.

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове:Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број ЈН-У13/2016 је набавка опреме за рад комисије за пољопривредно земљиште односно за пољочуварску службу.

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

 

Партија 1. 34110000–Путнички аутомобили.

Партија 2. 34410000–Мотоцикли.

Партија 3. 18221000- Непромочива одећа.

Партија 4. 18811000- Непромочива обућа.

 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети лично у згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви или на интернет страници Портала за јавне набавке или на интернет страници Наручиоца.

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начин подношења пријава и рок за подношење понудаРок за подношење понуда истиче 30 дана од дана објављивања на Порталу за јавне набавке,  без обзира на начин достављања. Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда . (уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерaдни дан, последњим даном се сматра први наредни радни дан)

 

Адреса за подношење понуда је: Општина Бела Црква, Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква или лично, на наведеној адреси Наручиоца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Општинска управа  Бела Црква 8 дaнa од дaнa кaдa је позив зa подношење понудa објaвљен нa Портaлу јaвних нaбaвки до 12,00 часова. То јест до16.08.2016. године. Јавно отварања понуда обавиће се истог дана у 12,15 часова у просторијама Општинске управе Бела Црква. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинал овлашћење.

 

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:

 

НЕ ОТВАРАТИ

За јавну набавку мале вредности

набавка добара – набавка опреме за рад комисије за пољопривредно земљиште односно за пољочуварску службу

ЈН-19/2016

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварања понуда обавиће се истог дана tj 16.08.2016. у 12,15 часова у просторијама Општинске управе Бела Црква. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинал овлашћење.

.

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца пријава.

 

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).

 

 

 

Рок за доношење одлуке: 3 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: : Илија Симић, mail адреса : opstinabcjn@gmail.com

 

 

 

 Комисијa

 

Подели ово:

Архиве