Позив понуђачима за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добра – горива

На основу члана 32. 55. став 1.тачка 2. 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку за набавку добра – горива, деловодни број 101-01/2014 од 14.02.2014. године

 

 

Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква

Хајдук Вељкова бр. 2

26340 Бела Црква

bckomunalac@gmail.com

Упућује:

 

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА

за подношење понуда за јавну набавку  у отвореном поступку за набавку добра – горива

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ- Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква,  Хајдук Вељкова бр. 2 ( у даљем тексту Наручилац ) позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са Конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку за добрагорива, за потребе Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, број јавне набавке: 1/14 од дана 20.02.2014. године.

 

Наручилац                                        ЈКП „Белоцрквански комуналац“Бела Црква

Седиште и адреса                          Хајдук Вељкова бр. 2, 26340 Бела Црква

Матични број                                   08677425

ПИБ                                                   100866101

Предмет јавне набавке               Горива

Редни број јавне набавке            1/14

Телефон:                                           013/851255

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА – јавно комунално предузеће

 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – отворени поступак

 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – набавка горива

Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000– горива

 

5. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача.

 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА је економски најповољнијa понудa, што је детаљно дефинисано конкурсном документацијом.

 

Понуда мора да садржи следеће податке:

– ЦЕНУ- изражава се у динарима, цена без ПДВ-а, посебно исказан ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом.

–   УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – понуђач уписује број дана одложеног плаћања.

–  БЛИЗИНА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ – понуђач уписује адресу и место најближе бензинске пумпе.

–  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – минималан рок је 30 дана од дана отварања понуда

– КВАЛИТЕТ – достави сертификат о акредитацији лабораторије са акредитиционим бројем од стране акредитиционог тела Србије о контроли квалитета горива према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

– Уз понуду понуђач  је обавезан да приложи регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10%, од укупне вредности предметне набавке, као гаранцију да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора са наручиоцем, као и картон депонованих потписа.

 

7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ

– Лично у просторијама Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац”  Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2

– Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или

– Писменим захтевом наручиоцу за достављање поштом на адресу

 

8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, тако да сви листови понуда буду повезани јемствеником, са назнаком назива и адресе и телефона понуђача, лица за контакт и са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  1/14“, уз напомену „не отварати“, поштом или лично на адресу Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац” Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.

Понуде које се не доставе на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати.

 

9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до 21.03.2014 године најкасније до 12:00 часова.

Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за подношење понуда, односно 21.03.2014. године у 12:15 часова, у присуству Понуђача, у просторијама Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац” Бела Црква, Хајдук Вељкова бр. 2.

Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу поднесу оверено овлашћење за учешће у поступку.

 

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети у року од 20  дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

 

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ је Александар Ристић, телефон 013/851-255.

 

13. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 31. страница.

 

 

 

 

 

Председник комисије

Драган Чолак, с.р.

Подели ово:

Архиве