ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Услуга обављања пољочуварске службе

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Комисија за јавну набавку

Број:08/2016

Дана: 07.07.2016.године

БЕЛА ЦРКВА

 

Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бела Црква – Општинска управа, објављује

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  ПОНУДА

 

 

Назив наручиоца: : Општина Бела Црква – Општинска управа.

 

Адреса наручиоца: Милетећева бр.2,  Бела Црква.

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

 

Врста предмета: Услуге.

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове:Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Опис предмета набавке: Услуга обављања пољочуварске службе.

Назив и ознака из општег речника набавке: Чуварска служба- 79713000.

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети лично у згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви или на интернет страници Портала за јавне набавке или на интернет страници Наручиоца.

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у поступку отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начин подношења пријава и рок за подношење понудаРок за подношење понуда истиче 30 дана од дана објављивања на Порталу за јавне набавке,  без обзира на начин достављања. Први дан рока за подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда . (уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерaдни дан, последњим даном се сматра први наредни радни дан)

 

Адреса за подношење понуда је: Општина Бела Црква, Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква или лично, на наведеној адреси Наручиоца.

 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:

 

НЕ ОТВАРАТИ

“ЈН број JНУ11/2016Услуга обављања пољочуварске службе

 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 30 дана од дана објављивања на Порталу за јавне набавке, са почетком у 1215 часова у просторијама  Општинске управе  Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви.

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца пријава.

 

Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).

 

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: : Илија Симић, mail адреса : opstinabcjn@gmail.com

 

 

 

Председник Комисије

Илија Симић

Подели ово:

Архиве