ПОЗИВ за подношење понуде – радови на рушењу бетонског коловоза у улици Језерској у Белој Цркви

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. глaсник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

 

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне набавке, број ЈН P5/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови на на рушењу бетонског коловоза у улици Језерској у Белој Цркви број ЈН P5/2016 по ознaци из општег речникa јaвних нaбaвки под шифром: 45233142 – Радови на поправљању путева. Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова у складу са чланом 77.  Закона о јавним набавкама.

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију и бесплатно је преузети у просторијама општине Бела Црква у улици Милетићева бр. 2 у Белој Цркви сваког радног дана од 12.12.2016. год. до 20.12.2016. год. у периоду од 7 часова до 15 часова, или се на писмени захтев заинтересованог понуђача иста шаље поштом.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 20.12.2016. год. до 12 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 20.12.2016.год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама општине Бела Црква у улици Милетићева 2 у Белој Цркви.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити факсом на 013/852-148 или на е-mail: jpbc@mts.rs и у просторијама општине Бела Црква, с тим да се комуникација одвија искључиво у складу са чланом 20. ЗЈН.

Подели ово:

Архиве