ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – услуга oдржавање концерата истакнутих естрадних уметника за време традиционалне манифестације „Карневал цвећа 2015“.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бела Црква

Датум:23.04. 2015.

Број: 06/2015

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца: Општина Бела Црква

Адреса наручиоца: 26340 Бела Црква, Милетићева 2

Интернет страница наручиоца: www.backspace.agency/belacrkva

Врста наручиоца: орган државне управе.

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуге

За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је услуга oдржавање концерата истакнутих естрадних уметника за време  традиционалне манифестације „Карневал цвећа 2015“.

Назив и ознака из општег речника набавки: 92312130- Услуге музичких састава

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: није обликован по партијама

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама. У случају непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси Општина Бела Црква 26340 Бела Црква, Милетићева 2., сваког радног дана у периоду од  8:00 до 12:00 часова

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком назива и шифре поступка и напоменом „ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Бела Црква, 26340 Бела Црква, Милетићева 2,

Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде je до 07.05.2015. године до 12,00 часова.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Општинске управе  (на наведеној адреси) најкасније до 12,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

Место, време и начин отварања понуда: Поступак отварања понуда ће се спровести 07.05.2015. године у 12,15 часова, у просторијама Општине Бела Црква 26340 Бела Црква, Милетићева 2., поступак отварања понуда је јаван.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12) у року  од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума најниже понуђене цене.

Лице за контакт: Илија Блануша на телефон 013/851-173

 

 

          Комисија за јн

Подели ово:

Архиве