Пројекат- Доградња помоћних објеката за проширење капацитета „FLAMMAT“ DOO BEOGRAD

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-19/2016-05

Дана:05.07.2016.године

Бела Црква

С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок.112

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву

 

На основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину, достављамо вам Обавештење које је потребно објавити путе општинског сајта( www.backspace.agency/belacrkva).

                                                                  САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

                                                                 ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                                  Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

 

 

 

 

У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове донело одлуку  да  за  Пројекат- Доградња помоћних објеката за проширење капацитета сировина- два резервоара са пратећим инсталацијама и танкванама, у Белој Цркви на адреси Језерска бб ( комплекс Индустријски парк) у КО Бела Црква на парцелама кат.топ. бројевима: 2894/4, 2894/6, 2894/7, 2894/8, 2894/9, 2894/10, 2894/11, 2894/12, 2894/13 на територији општине Бела Црква, у складу са израђеним архитектонским и машинско- технолошким Идејним решењима на територији општине  Бела Црква, носиоца пројекта „FLAMMAT“ DOO BEOGRAD Карађорева 36, из Београда, није  потребна  процена утицаја на животну средину.( Решење број:501-19/2016-05 од 04.07.2016. године).

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве