РАНИ ЈАВНИ УВИД-План детаљне регулације за комплекс ветрогенераторског постројења „ Дуња“

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ( “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 – исправка, 64 од 10. септембра 2010 – УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 – УС, 50 од 7. јуна 2013 – УС, 98 од 8. новембра 2013 – УС, 132 од 9. децембра 2014. Године), и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, бр.64 од 20. јула 2015. године),

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

 

оглашава

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

у

План детаљне регулације за комплекс ветрогенераторског постројења „ Дуња“ у катастарској општини Бела Црква

 

 

 

Рани јавни увид у планско решење биће омогућено  од 10. до 25. марта 2016.год. у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  сваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта

www.belacrkva.rs.

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, соба бр.40.

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 25. марта 2016. године.

 

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве