РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

 

Покрајински секретаријат за урбанизам

и заштиту животне средине

 

У складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члановима 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде сокумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“  број 64/2015)

 

 

ОГЛАШАВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ – НЕРА”

 

 

 

Покрајинском скупштинском Одлуком о изади просторног плана подручја посебне Предела изузетних одлика Караш – Нера” („Службени лист АП Војводине“ број 10/2016) обухваћени су делови територије општине Бела Црква, катастарске општине Банатска Паланка 1, Банатска Паланка 2, Бела Црква, Врачев Гај 1, Врачев Гај 2, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово, Кусић 1 и Кусић 2.

 

      Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Караш – Нера”, одржаће се у трајању од 15 дана, од 08.08.2016. године до 22.08. 2016. године.

 

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш – Нера” са прегледном картом израђеној у размери 1:50 000 биће изложени на рани јавни увид у општини Бела Црква и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш – Нера” биће доступни на увид заинтересованој јавности:

–  у дигиталном облику, на званичној интернет адреси органа јединице локалне самоуправе у обухвату просторног плана надлежној за послове просторног планирања и урбанизма,

–  у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

 

         Јавна презентација материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Караш – Нера”  биће одржана 15.08.2016. године у  згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви са почетком у 11,00 часова.

 

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката  позивају се да дају  мишљење у погледу услова и неопходног обима  и степена  процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида  на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, а најкасније до 22.08.2016. године.

 

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш – Нера”  у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 22.08.2016. године.

R1-PREGLEDNA KARTA 50000 RJU PPPPN PIO Karaš-Nera

PPPPN PIO Karas Nera – RJU 1

Подели ово:

Архиве