Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године.

12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Материјал за израду РПП АПВ од 2021 до 2035 године, сачињен је од текстуалног дела и графичких прилога « Преглед основних намена површина» и « Мрежа урбаних центара са подручјима под режимом заштите» у размери 1: 250 000.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.

Материјале можете погледати на следећем линку: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d1%80/

Подели ово:

Архиве