Регистрација стамбених заједница

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Бела Црква одељење за урбанизам, инспекцијске послове и привреду обавештава грађане да је регистрација стамбених заједница почела од понедељка 12.06.2017. године.
Све потребне информације и обрасце можете преузети електронским путем на сајту општине Бела Црква.
До 12 децембра 2017. године све стамбене заједнице мораће да одрже скупштине стамбених заједница и изаберу управнике.
Управник (друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за упис са пратећом документацијом (оргинал или оверена копија) предају се на писарници општине Бела Црква:
 –  записник са седнице скупштине стамбених заједница, – попуњени образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице, – доказ о уплати административне таксе.
Додатне информације можете добити и на број телефона: 013/851-224 или 013/851-244 локал 113, Томашевић Горан или Анђелић Дијана.
РСЗ-1.2.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.
01 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник): 1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника; 2) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.
02 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице): 1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар; 2) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.
03 За стамбену заједницу која има професионалног управника: 1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику; 2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику; 3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 4) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.
04 За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):  1) решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу; 2) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
05 За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:  1) записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница
РСЗ-1.2.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.); 2) акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом; 3) решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);  4) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 5) доказ о уплати административне таксе.
06 За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:  1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом; 2) решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде; 3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева; 4) доказ о уплати административне таксе.
07 За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених  регистара и/или евиденција, прилаже се:  1) потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника; 2) потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице; 3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Подели ово:

Архиве