Рани јавни увид у План детаљне регулације дела стамбеног насеља Јагодара у насељу Бела Црква

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи,( „ Службени гласник РС “, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- и др.закон, 9/20 и 52/21), чл. 39-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

 

оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

 План детаљне регулациједела стамбеног насеља Јагодара у насељу Бела Црква

 

Општинска управа Бела Црква, Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, као носилац израде, организује увид у елаборат за рани јавни увид бр.05-127/2021 од априла 2022.године, за израдуПлана детаљне регулације дела стамбеног насеља Јагодара у насељу Бела Црква.

 

Рани јавни увид у планско решење биће омогућено од 20.априла дo 06.маја 2022.године, у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске пословесваког радног дана од 8 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта www.belacrkva.rs.

 

Рани јавни увид одржаће се од 20. априла до 06. маја 2022. године.

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, соба бр.40. (Татјана Брадваровић).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми  у току раногјавног увида, на адресу: Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2,  Бела Црква,  најкасније до 06. маја 2022. године .

РЈУ насеља Јагодара:РЈУ насеља Јагодара

Диспозиција:1. Dispozicija_ Jagodara-Model

Извод из плана вишег реда: 2. Izvod iz plana višeg reda

Планирана намена површина: 3. Planirana namena površina

Подели ово:

Архиве