Архива : фебруар 25, 2014

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 9/2014., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови […]

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Комисија за јавну набавку Број:04/2014 Дана:24.02.2014.године БЕЛА ЦРКВА   Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012), Општина Бела Црква – Општинска управа, објављује   П О З И В  З А  П О […]

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Датум: 24.02. 2014. Број: 05/2014     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Назив наручиоца: Општина Бела Црква Адреса наручиоца: 26340 Бела Црква, Милетићева 2 Интернет страница наручиоца: www.backspace.agency/belacrkva Врста наручиоца: орган државне управе. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За услуге: опис […]

Архиве