ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09), сагласности Министарствтва пољопривреде,шумарства и водопривреде, број:320-118437/2013-14 и члана 56.статута општине Бела Црква(„Сл.лист општине Бела Црква“,бр.8/2008), председник општине Бела Црква је дана 30.01.2014. године, донео

 

                           ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

и расписује

 

                           О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

             ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

1.Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бела Црква у следећим катастарским општинама:

годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква за 2013. годину

КО

Број јавног надметања

Површина      (ха, ари, м2)

Почетна цена ( дин / ха)

Депозит (дин) 30%

Период закупа (год)

Бела Црква

1

142,8320

20.000,00

856.992,00

3

Гребенац

2

4,9413

15.000,00

22.235,85

3

Гребенац

3

3,9297

15.000,00

17.683,65

3

Гребенац

4

3,9445

15.000,00

17.750,25

3

Гребенац

5

2,7382

15.000,00

12.321,90

3

Гребенац

6

4,0413

15.000,00

18.185,85

3

Гребенац

7

4,033

15.000,00

18.148,50

3

Гребенац

8

4,7785

15.000,00

21.503,25

3

Гребенац

9

28,0347

15.000,00

126.156,15

3

Гребенац

10

0,7513

15.000,00

3.380,85

3

Гребенац

11

4,325

15.000,00

19.462,50

3

Гребенац

12

4,7196

15.000,00

21.238,20

3

Гребенац

13

4,8134

15.000,00

21.660,30

3

Гребенац

14

5,975

15.000,00

26.887,50

3

Гребенац

15

4,7552

15.000,00

21.398,40

3

Гребенац

16

4,6174

15.000,00

20.778,30

3

Гребенац

17

5,6299

15.000,00

25.334,55

3

Гребенац

18

8,654

15.000,00

38.943,00

3

Гребенац

19

0,76

15.000,00

3.420,00

3

Гребенац

20

0,755

15.000,00

3.397,50

3

Гребенац

21

0,3877

20.000,00

2.326,20

3

Гребенац

22

1,4559

15.000,00

6.551,55

3

Гребенац

23

10,8467

15.000,00

48.810,15

3

Гребенац

24

2,0986

15.000,00

9.443,70

3

Б. Суботица

26

4,6487

15.000,00

20.919,15

3

Б. Суботица

27

4,804

15.000,00

21.618,00

3

Б. Суботица

28

3,1801

15.000,00

14.310,45

3

Б. Суботица

29

2,0396

15.000,00

9.178,20

3

Б. Суботица

30

1,1385

15.000,00

5.123,25

3

Б. Суботица

32

5,0162

15.000,00

22.572,90

3

Б. Суботица

33

11,5252

15.000,00

51.863,40

3

Б. Суботица

34

1,3576

15.000,00

6.109,20

3

Б. Суботица

35

0,6209

15.000,00

2.794,05

3

Б. Суботица

36

2,3786

15.000,00

10.703,70

3

Б. Суботица

37

2,1697

15.000,00

9.763,65

3

Б. Суботица

38

1,1998

15.000,00

5.399,10

3

Б. Суботица

39

14,6716

15.000,00

66.022,20

3

Добричево

40

1,17

15.000,00

5.265,00

3

Добричево

41

3,3449

15.000,00

15.052,05

3

Добричево

42

3,6508

15.000,00

16.428,60

3

Добричево

43

4,5909

15.000,00

20.659,05

3

Добричево

44

0,5144

15.000,00

2.314,80

3

Добричево

45

2,8616

15.000,00

12.877,20

3

Добричево

46

2,1624

15.000,00

9.730,80

3

Добричево

47

3,096

15.000,00

13.932,00

3

Крушчица

49

43,0802

20.000,00

258.481,20

3

Крушчица

50

76,97482

20.000,00

461.848,92

3

Крушчица

51

15,7602

20.000,00

94.561,20

3

Крушчица

52

16,4332

20.000,00

98.599,20

3

Крушчица

53

37,4981

20.000,00

224.988,60

3

Крушчица

54

35,4151

20.000,00

212.490,60

3

Крушчица

55

0,8276

20.000,00

4.965,60

3

Јасеново

56

2,6712

20.000,00

16.027,20

3

Јасеново

57

0,5895

10.000,00

1.768,50

3

Јасеново

58

6,4998

30.000,00

58.498,20

3

Јасеново

59

7,9971

30.000,00

71.973,90

3

Јасеново

60

7,2811

30.000,00

65.529,90

3

Јасеново

61

7,3257

30.000,00

65.931,30

3

Јасеново

62

6,5513

30.000,00

58.961,70

3

Јасеново

63

6,612

30.000,00

59.508,00

3

Јасеново

64

6,4309

30.000,00

57.878,10

3

Јасеново

65

7,2442

30.000,00

65.197,80

3

Јасеново

66

3,7754

30.000,00

33.978,60

3

Јасеново

67

3,6203

30.000,00

32.582,70

3

Црвена Црква

68

3,7806

10.000,00

11.341,80

3

Црвена Црква

69

0,1294

10.000,00

388,20

3

Дупљаја

70

39,8852

3.000,00

35.896,68

3

Дупљаја

71

9,8073

3.000,00

8.826,57

3

Дупљаја

72

6,8737

3.000,00

6.186,33

3

Кусић 2

73

39,6864

10.000,00

119.059,20

3

Кусић 3

74

14,6851

10.000,00

44.055,30

3

Кусић 3

75

21,4376

10.000,00

64.312,80

3

Кусић 1

76

0,2626

10.000,00

787,80

3

Кусић 1

77

0,2715

10.000,00

814,50

3

Врачев Гај 1

78

0,5791

10.000,00

1.737,30

3

Врачев Гај 2

79

20,9979

10.000,00

62.993,70

3

Калуђерово 1

80

5,6009

10.000,00

16.802,70

3

Калуђерово 1

81

2,451

10.000,00

7.353,00

3

Калуђерово 1

82

0,3036

10.000,00

910,80

3

Калуђерово 1

83

1,1848

10.000,00

3.554,40

3

Калуђерово 1

84

0,8423

10.000,00

2.526,90

3

Калуђерово 1

85

0,9682

10.000,00

2.904,60

3

Калуђерово 1

86

3,8391

10.000,00

11.517,30

3

Калуђерово 1

87

1,2635

10.000,00

3.790,50

3

Калуђерово 1

88

33,2316

3.000,00

29.908,44

3

Калуђерово 1

89

5,2278

3.000,00

4.705,02

3

Калуђерово 1

90

5,0629

3.000,00

4.556,61

3

Калуђерово 1

91

2,4736

3.000,00

2.226,24

3

Калуђерово 1

92

13,7334

3.000,00

12.360,06

3

Калуђерово 1

93

1,0433

3.000,00

938,97

3

УКУПНО

864,1695

 

годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бела Црква за 2010. годину

КО

Број јавног надметања

Површина      (ха, ари, м2)

Почетна цена    ( дин / ха)

Депозит (дин) 30%

Период закупа (год)

Гребенац

53

48,0003

20.000,00

288.001,80

1

УКУПНО

48,0003

 

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Бела Црква у канцеларији бр37,сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особа Биљана Јовановић, тел.851-224

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               за све КО дана  12.02.2014. од 9.00 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

– лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

– важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

 

3.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске Бела Црква , број: 840-733804-34,позив на број. 97 – 53 209, сврха уплате: депозит за учешће на лицитацији.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.

 

6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

 

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Бела Црква .Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

 •  Адреса: Општина Бела Црква ,улица и број:Милетићева бр.2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

                                                                      IV

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана  19.02.2014.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Бела Црква до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Бела Црква , Милетићева 2 , велика сала,

За све КО дана  20.02.2014.године  са почетком у 9,00 часова .

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Бела Црква .

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

 

Ову одлуку објавити у дневном листу “Вечерње Новости “,  на огласној табли Општинске управе Општине Бела Црква и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “Вечерње Новости “.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 037- 22 /2014-02

Дана:    30.01.2014.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Станко Петровић

Подели ово:

Архиве